DOUBRAVA, Š. Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sládeček, Svatopluk

Šimonův návrh vychází nejen z urbanistických souvislostí, ale i ze širšího přírodního a krajinného kontextu místa. Jak v uspořádání hmot, tak v pojetí venkovních společných prostorů, tak ve vnitřním uspořádání se úspěšně snažil překonat stávající zavedenou podobu zdravotnických zařízení směrem k větší laskavosti vůči uživatelům a nakonec i personálu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 99 Šimonova práce měla vždy vynikající úroveň. Revidoval všechny referenční příklady, připomínky konzultantů, několikrát upravil k lepšímu i nástrahy složitého provozu a stavebního programu, nepodléhal soudobým trendům a držel si pevně svou vizi představit jiný pohled na architekturu zdravotnických staveb.
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Pekár, Pavel

Diplomová práce autora svědčí o jeho velké schopnosti se výborně uplatnit v profesi. Vysokou míru kreativity již jen potřebuje doplnit zkušenostmi z praxe jako každý absolvent školy architektury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor po důkladné analýze území sympaticky rozehrává dynamickým způsobem hmotové řešení centra prevence i do veduty města. Známý dálkový pohled od jihu na celý areál MOÚ by mohl být tímto řešením obohacen. Urbanistické napojení pavilonů na přilehlý areál MOÚ.je logické i z hlediska stávající morfologie terénu.
Architektonické řešení A Zvolené nízkopodlažní pavilony zapadají do kontextu místa veskrze přiměřeně a civilně. Téměř komunitní charakter autonomní architektury návrhu se jeví ve výrazu velmi přátelsky. Fasády s keramickými obklady a sebevědomým prosklením působí trvale nadčasovým dojmem.
Provozní řešení B Dispoziční a provozní uspořádání uvnitř budov je promyšlené a bez zjevných závad. Otázkou je možné přímé vertikální propojení mezi recepcí a podzemním parkovacím suterénem pro návštěvy. Pochybnosti vzbuzuje řešení hlavního vjezdu, kde se obávám dopravních kolizí i nesouladu s platnou legislativou v části parkovacích míst a sjezdu přes chodník.
Technicko konstrukční řešení A Stavební i konstrukční řešení je přiměřeně náročné. Odpovídá navržené architektuře a současným požadavkům na výstavbu i z hlediska ekonomiky. Přiložené detaily působí spíše schématicky, pro daný účel ovšem slouží přesvědčivě.
Formální úroveň A Grafické zpracování elaborátu je vynikající. Obsahová přehlednost a výtvarná kvalita prezentovaného návrhu nemá chybu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 133924