NETOPIL, J. Analýza řadicího mechanizmu traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Diplomová práce pana Netopila se zabývá analýzou řadicího mechanizmu traktoru, a to z hlediska řadicích sil a posuvů. Na základě nabytých znalostí z rešeršní části student provedl konstrukční návrh stavu pro stanovení parametrů na řadicí páce manuálně řazené převodovky traktoru. Nechybí zároveň návrh měřicího řetězce včetně následného oživení a přípravy na výkon technického experimentu. Na diplomantovi oceňuji aktivní a systematický přístup při řešení dané problematiky. Dílčí úlohy byly pravidelně konzultovány, přičemž na diskusi byl student vždy připraven. Vyzdvihnout lze také kritický přístup k hodnocení výsledků a snahu vícenásobné validace pomocí rozdílných metod. Cíle práce byly splněny v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řehák, Kamil

Diplomová práce pana Netopila se zabývá analýzou parametrů pákového mechanizmu při řazení. Zpočátku je provedena rešerše jednotlivých typů řadicích mechanizmů, užitých v konstrukci traktorů, a to z hlediska koncepce, konstrukce, silových poměrů i způsobu přenosu. Rešerše rovněž obsahuje souhrn informací o stavech, užívaných pro měření řadicích sil. V praktické části je zpracován návrh zkušebního zařízení pro stanovení řadicích sil a posuvů, kdy finální varianta byla zvolena na základě metody vážených hodnot. Hlavní komponenty byly podrobeny pevnostní statické, dále modální a harmonické analýze s cílem minimalizovat statické a dynamické výchylky v rámci provozních stavů. Velmi pozitivně lze hodnotit multi-body model, který jednak slouží pro stanovení statických a dynamických silových účinků v mechanismu při řazení, zároveň je následně užíván pro animaci a přepočet řadicích sil a výchylek v místě originální řadicí páky. Práce rovněž zahrnuje sestavení měřicího řetězce s následným zapojením a kalibrací užitých snímačů. Práce je psána čtivou formou s minimálním množstvím gramatických chyb a je logicky členěna. Cíle práce byly splněny, doporučuji ji k obhajobě s výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 131880