MLYNÁR, A. Konstrukční návrh tříkolového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Pan Adam Mlynár ve své diplomové práci vytvořil komplexní konstrukční návrh tříkolového vozidla s motorem vpředu a pohonem přední nápravy. Nejprve byl sestaven poměrně komplikovaný výpočtový multi-body model, který byl využit pro velké množství simulací jízdních manévrů. Na základě výsledků simulací byly zvoleny základní parametry vozidla a další požadavky pro dosažení dobrých jízdních vlastností. Následuje podrobný popis konstrukce všech základních systémů a komponent automobilu včetně pevnostní analýzy klíčových dílů. Finální návrh je rozsáhlý, volba dílčích konstrukčních řešení je vždy jasně vysvětlena a hlavně podpořena množstvím výpočtů. Celkově lze považovat návrh tříkolového vozidla za velice zdařilý a to zejména díky velkému nadšení a pracovitému přístupu autora po celou dobu jeho studia. Pan Mlynár byl navíc zcela samostatný a dokázal si sám poradit i s celou řadou problémů, především při tvorbě výpočtových modelů, zároveň však dokázal rychle a efektivně zapracovat rady od vedoucího práce. Jistě by se našly i nějaké drobné nedostatky, pro skutečnou výrobu vozidla by bylo nutné na některých dílech ještě konstrukčně zapracovat, nicméně s ohledem na nemalý rozsah odvedené práce je hodnocení velmi kladné. Text je stručný, věcný, stylisticky zdařilý, grafická stránka je taky kvalitní a práce splňuje všechny formální náležitosti bez zásadních chyb. Student výborně zužitkoval znalosti získané během studia pro vypracování zvoleného úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Mlynára zpracovává velice zajímavé a neobvyklé téma návrhu tříkolového vozidla. Práce navazuje na bakalářskou práci autora. Diplomová práce je netradičně členěná, kdy se rešeršní část omezuje jen na definování základních používaných pojmů, což je jistě dostatečné. Zbytek rozsahu je již věnován konkrétnímu návrhu vlastního řešení. Tento je velice rozsáhlý především s ohledem na šíři řešení rozličných úkolů, což je třeba ocenit. Nejprve je vytvořen multibody model vozidla, kde je zkoumán vliv polohy středu klopení a rozložení hmotnosti na základní jízdní vlastnosti vozidla. Sestavit takto komplexní model vozidla, které není součástí sdílených "templatů" multibody softwaru je samo o sobě dosti náročné. Na model vozidla navazuje konstrukční řešení jednotlivých celků včetně pevnostní analýzy částí přední nápravy. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány velice přehledně, stylisticky i graficky na výborné úrovni. Veškeré návrhy a postupy se jeví jako logické a správné. Některé výstupy přesto působí zvláštně, např. vyšší dosažitelné příčné zrychlení, při dosti extrémním úhlu klopení. Není zcela zřejmé jaké modely pneumatik byly použity pro multibody simulace, tyto budou mít zásadní dopady na získané výsledky. Zároveň by bylo vhodné zavěšení při velkém klopení doplnit stabilizátorem (což autor v závěru uvádí), přičemž by bylo nutné zvolit i jiné pružiny, což už ale principiálně mění celé chování vozidla (modelu). Rozsah řešené problematiky je velmi široký, samotné zpracování příkladné. Diplomovou práci lze doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132187