HUBAČ, J. Návrh na rozšíření investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globálním cílem bakalářské práce pana Josefa Hubače bylo "vypracování návrhu pro management investiční společnosti na rozšíření investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů o akcie vybraných společností zabývajících se těžbou drahých kovů". K jeho naplnění si následně (viz. str. 12) zvolil tři parciální cíle, jimiž jsou: 1) Prvotní výběr a charakteristika akciových společností rozdělených do tří skupin podle kovu, který těží a posouzení vhodnosti jejich zařazení do portfolia z hlediska rentability celkových aktiv. 2) Komparace vybraných akciových společností podle získaných dat a investičních kritérií za účelem výběru nejvhodnějších společností. 3) Verifikace vhodnosti vybraných akciových společností zhlediska jejich možného bankrotu. Jak globální cíl, tak i parciální cíle považuji za dobře stanovené.Na ně potom navazuje metodologie, kterou považuji rovněž za odpovídající. Všechny výše uvedené části jsou řádně zapracovány do obsahu bakalářské práce, ve kterém však existuje jedna podstatná systémová chyba. Autor totiž omylem nazval 2. hlavní kapitolu prakticky stejně jako je název prvního parciálního cíle ("Prvotní výběr akciových společností - což nedává smysl) a tím vlastně dalším parciálním cílům přisoudil nižší hierarchickou úroveň (de facto je zařadil jakoby pod první parciální cíl). Pokud chtěl parciální cíle zařadit do nižších kategorií, tak by se musela 2. kapitola nazývat "Praktická část práce" či "Výběr, analýza, komparace a verifikace..." a do ní by pak patřily všechny parciální cíle na stejné podúrovni. Teoretickou část práce považuji za odpovídající řešené problematice. Kladně hodnotím její právní část; ekonomická část mohla být ovšem s praktickou částí poněkud těsněji propojena. Řešení parciálních cílů považuji za logické. Jednotlivá dílčí řešení na sebe vhodně navazují a jak použité metody, tak i postup řešení hlavního cíle považuji do jisté míry za originální (velice kladně hodnotím rozdělení analyzovaných podniků do tří samostatných skupin). A kladně hodnotím i průběžné uvádění postupně dosahovaných "dílčích závěrů". S dosaženými výsledky jednoznačně souhlasím a globální cíl práce považuji za splněný. Rovněž vysoce kladně hodnotím způsob formulace závěrečného doporučení autora. Práci považuji za pečlivě vypracovanou, s použitou literaturou a ostatními informačními zdroji souhlasím. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: V rámci obhajoby podrobně vysvětlete Váš použitý, částečně originální postup analýzy vytypovaných podniků a jejich vzájemnou komparaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brauner, Roman

Hlavním cílem předložené bakalářské práce pana Josefa Hubače bylo (jak je uvedeno na straně 12) "vypracování návrhu pro management investiční společnosti na rozšíření investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů o akcie vybraných společností zabývajících se těžbou drahých kovů", k jehož naplnění si zvolil tři vcelku dobře formulované vedlejší cíle. Jak hlavní cíl, tak i parciální cíle považuji za dobře formulované, stejně tak kladně hodnotím i uvedenou metodologii. Teoretickou část práce považuji za odpovídající řešené problematice. Rovněž oceňuji i způsoby řešení jednotlivých dílčích cílů. S prezentovanými výsledky souhlasím a návazně též oceňuji velice kvalitní formulaci závěrečného investičního doporučení. Globální cíl práce považuji za splněný, práci hodnotím po všech stránkách jako kvalitní a dokonce i prakticky investičně využitelnou. Proto ji také doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 133063