SAVIĆOVÁ, S. Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Bakalářská práce předkládá návrhy v oblasti komunikačního mixu společnosti ZOO Zóna, s. r. o. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné v prodejně, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí autorkou. Sandra pracovala samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1. Prezentovala jste své návrhy společnosti, pokud ano, jak je na jejich realizaci nahlíženo? 2. Kdyby společnost musela vybrat jen některé z Vašich návrhů, jaké byste prioritě doporučila a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody. Analytická část je přehledně zpracována. Jen u analýzy konkurence mohlo být provedeno srovnání i na další oblasti plánovaných návrhů, ne jen na online komunikaci a i srovnání online komunikace mohlo být detailněji.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Návrhy jsou převážně orientovány do online marketingové komunikace, což vychází z aktuálních trendů, ale určitá nutnost kombinace i s offline nástroji není na škodu. - Studentka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů, kde bych ještě uvítala snahu alespoň o odhad fin. přínosů některých návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mráček, Pavel

Práce se zabývá zajímavou problematikou. Je patrné, že k ní má autorka dobrý vztah a je zde citelné, že se v dané problematice velice dobře orientuje. Práce využívá logické a přehledné struktury, která je vhodně doplněna o ilustrativní obrázky/fotografie. Autorka v práci prokazuje schopnosti využít získaných poznatků pro vyjádření adekvátních závěrů a následné navržení vhodných řešení. Výsledky analýz jsou smysluplné a slouží jako vhodný podklad pro předložené návrhy. Ty jsou pak opodstatněné a realizovatelné. V práci také nechybí zamyšlení nad přínosy, nástin nákladů, harmonogram či riziky realizace návrhů. Výstupy práce hodnotím jako prakticky využitelné a pro analyzovanou společnost přínosné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Výstupy předložené v práci jasně směřují k naplnění cíle stanoveného v zadání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka zvolila vhodný postup a využívá adekvátních metod. Jako zbytečné vnímám včlenění organizační struktury bez hlubšího vysvětlení, jak tato souvisí s dosažením stanovených cílů. Vzhledem k charakteru práce byla vhodnější komplexnější porovnávací analýza s konkurencí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich adekvátní závěry. Pozitivně hodnotím včlenění souhrnu z analýzy konkurence v podobě přehledové tabulky 3: Srovnání konkurence z pohledu online komunikace.
Praktická využitelnost výsledků A Výstupy práce jsou prakticky velice dobře využitelné, jak pro svoje výstupy z analýz, tak zejména pro promyšlené a dobře realizovatelné návrhy.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce využívá standardní struktury, je přehledně a logicky členěna. Vyjadřování autorky je na odborné úrovni a je zde využito vhodné terminologie. Pro lepší celkový dojem z práce bych doporučoval místo scanovaných obrázků tyto přepracovat, nebo pořídit z jiného zdroje (elektronického). Ke snížení kvality obrázků pak mohlo také dojít při finálním ukládání do pdf formátu.
Práce s informačními zdroji A Autorka v práci prokazuje schopnost pracovat s větším množstvím adekvátních informačních zdrojů, které v práci vhodně uvádí i cituje.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 133751