VĚRNÁ, T. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Studentka vypracovávala aktualizaci směrnice, kterou bylo nutné od 1. 1. 2021 přepracovat. V celém průběhu práce komunikovala nejen s vedoucím, ale i se společností, pro kterou je práce tvořena. Směrnice je napsána tak, že splňuje aktuální legislativní znění v oblasti personalistiky. Otázka k obhajobě: V práci hovoříte, že mezi zaměstnanecké benefity patří možnost homeoffice. Jedná se o benefit i v situaci, kdy již přes rok nás sužuje pandemie COVID-19?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brychtová, Jitka

Práce je v teoretické části velmi dobře strukturovaná. Správně vystihuje zákonné povinnosti účetních jednotek. Ve třetí části Vlastní návrhy řešení je struktura vnitropodnikové směrnice zaměřena především na personální problematiku. Další části vnitřních účetních směrnic zde nejsou řešeny. Personální problematika je rozebrána detailně a systematicky a je velkým přínosem pro naši společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 135200