BOHDÁLEK, T. Vývoj webového fakturačního nástroje ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce byl návrh a vývoj frontendové části webové aplikace pro společnost Proof & Reason, s.r.o., která bude prezentovat data pro řízení projektů, vedení týmů a finanční řízení společnosti. V analytické části student zprvu představuje firmu, analyzuje nástroj, který v současné době firma využívá a popisuje nedostatky stávajícího řešení. Poté analyzuje uživatelé tohoto nástroje a vlastní infrastrukturu aplikace. Definuje požadavky společnosti na novou aplikaci i konkurenční aplikace na trhu. Závěrem kapitoly soustřeďuje výstupy z předchozích analýz do výstupní SWOT analytické metody, a nastiňuje možný směr, jak realizovat nové funkční řešení aplikace, prosté popisovaných nedostatků. V návrhové části se student zabývá architekturou nového řešení aplikace, popisuje tok dat ve vlastní aplikaci vše za podpory nástrojů funkčního modelování. Velice podrobně popisuje jednotlivé funkcionality aplikace, přičemž nezapomíná na důležitý moment ve vývoji, a to na testování aplikace. V neposlední řadě se zabývá možným budoucím vývojem aplikace. Na závěr kapitoly popisuje součástí ekonomického zhodnocení a vlastní přínos práce., který je podpořen srovnávací SWOT analýzou, poté, co bylo nasazeno nové řešení. Práce je kvalitní, komplexní, velice praktická, neobsahuje zjevné formální, či obsahové nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svěrák, Tomáš

Autor si vybral aktuální téma v oblasti informačních technologií a v praktické části se zaměřuje na konkrétní problém s přesahem do praxe v rámci vybrané společnosti. V teoretické části jasně zpracovává pojmy, které jsou pro pochopení tématu nezbytné a mohou být případně zaměňovány. Pojmy jsou charaketerizovány jasně a výstižně na základě využití odborné literatury. V praktické části přichází autor s konkrétním řešením zvoleného problému. To staví na základě metod, modelů a technologií, které jsou aktuální a v praxi se běžně používají. Zároveň v praktické části velmi dobře zahrnuje uživatelské testování aplikace a ekonomické zhodnocení, které jsou naopak v praxi často opomíjeny. Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autor zpracoval technologicky náročné téma bez problémů. Sleduje v práci jasnou myšlenkovou osu a strukturu a přináší praktické přínosy pro konkrétní společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135307