PUČEK, M. Návrh mobilní aplikace pro medicínskou sféru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo vytvořit mobilní aplikaci, která uchýlí komunikaci mezi lékaři a jejich pacienty. V analytické části provádí hned několik šetření, v první řadě analyzuje trh s mobilními zařízeními, poté mobilními operačními systémy, zabývá se digitálními distribučními platformami a nakonec analyzuje trh z pohledu existujících konkurenčních aplikací. Závěrem této kapitoly výsledky analýz shrnuje do jednoho celku, a na základě těchto výstupů nastiňuje budoucí návrh řešení vlastní mobilní aplikace. V návrhové části podrobně popisuje jednotlivé funkcionality navrhované aplikace. Popis jednotlivých (klíčových) funkcionalit je podpořen vhodnými metodami z oblasti funkčního a datového modelování včetně několika snímků obrazovek mobilní aplikace. Závěrem kapitoly se zabývá ekonomickým zhodnocením a uvádí přínosy práce. Práce je komplexní, bez zjevných obsahových, či formálních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Stanovené cíle byly splněny. Práce je velice komplexní a s dobrým nápadem. Všechny části jsou věcně a detailně popsány. Celkově je práce ve všech bodech zpracována na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 135319