ŠŤASTNÁ, A. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů a komparace nákladů při využití outsourcingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka se věnuje stále aktuálnímu tématu optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele. Teoretická část je vhodně zpracovaná s využitím velkého množství odborné literatury a tvoří tak logické východisko pro další části práce. Kladně lze hodnotit kapitolu 2.12 věnovanou daňovým aspektům zaměstnaneckých benefitů. Přínosné je rovněž srovnání závislé práce vykonávané v pracovněprávním vztahu s outsoursingem a švarcsystémem zpracované v kapitole 2.14. Analytická část obsahuje zevrubné posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od podnikatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. Reflektuje rovněž současnou situaci na trhu práce, vývoj průměrných mezd a mediánů mezd v roce 2020 (kapitola 3.10). Pro zaměstnavatele jsou rovněž přínosné kapitoly 3.7 a 3.8 věnované osobním nákladům a nákladům na outsoursing. V návrhové části studentka osvědčila schopnost interpretovat poznatky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Předložené návrhy jsou prakticky využitelné, což ostatně plyne i z vyjádření zaměstnavatele. U jednotlivých návrhů jsou uvedena i jejich negativa. Text má dobrou jazykovou úroveň, je vhodně strukturovaný, srozumitelný, logicky uspořádaný a čtivý. Studentka užívá správně odbornou terminologii. Autorka pracovala iniciativně a samostatně, text práce průběžně konzultovala a upravovala dle připomínek vedoucí. Bakalářská práce je zpracovaná velmi pečlivě, proto jde svým rozsahem nad stanovený rozsah. Studentka zcela splnila cíl dle zadání a předložila několik návrhů řešení daného problému, přičemž zhodnotila jejich klady i zápory, ekonomické hledisko i realizovatelnost. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Petr

Studentka si pro svoji práci vybrala vhodnou společnost, jelikož malé a střední společnosti se potýkají s problémem absence ekonomického oddělení, které by hodnocení podobných problémů řešilo interně, pro tyto typy společností je vytvoření vlastního analytického oddělení nerentabilní, a proto se musí spolehnout na pomoc při jejich řešení na externí poradce. Teoretická část práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem při využití obsáhlého množství zákonů a dostatečného množství odborné literatury. V analytické části je využito podrobné seznámení s minulým a současným stavem v analyzované společnosti, kterému studentka věnovala hodně času a ve spolupráci se zástupci společnosti a využitím vědomostí získaných v průběhu studia dokázala pochopit problém ve všech jeho souvislostech. Reflektuje současně situaci na trhu práce, aktuální změny daňových zákonů a dopady pandemie, to vše dokáže zahrnout do své práce a vhodně komentovat. Při návrhu řešení dokázala logicky využít poznatků z analytické části, výsledky návrhů jsou podloženy reálnými čísly a všechny návrhy posuzuje jak ze strany pozitiv, tak i negativ. O tom nakolik jsou návrhy řešení prakticky využitelné svědčí i kladné vyjádření analyzované společnosti. Jsem přesvědčen, že stanovené cíle byly splněny a pro jejich řešení bylo podáno několik návrhů. Na základě výše uvedeného bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135331