VRÁNA, Z. Konstrukce výukového modelu kulička na plošině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Roman

Předkládaná práce pana Vrány se zabývá návrhem a výrobou laboratorního výukového modelu kuličky na plošině. Výsledkem práce je funkční model, který ale trpí řadou nedostatků. Vzhledem k tomu, že autor měl na dokončení práce dva roky, očekával bych, že výsledek bude na vyšší úrovni a nebude obsahovat neduhy, na které bylo opakovaně upozorňováno. Textu práce bych vytkl příliš stručný abstrakt, chybějící fotografii zobrazující celé výsledné zařízení, nedostatečné zhodnocení výsledků, nevhodné řazení kapitol 2.1.1 a 2.1.2 a také horší grafickou úroveň práce. Při praktické realizaci postupoval student poměrně samostatně v oblasti mechanické konstrukce a elektroniky. Oblast řízení modelu se ukázala jako nejproblematičtější a výsledky z této části nejsou nejlepší, nicméně model funguje. Student svou práci v průběhu příliš nekonzultoval, na většinu emailů reagoval se zpožděním a celkově byl jeho postup pomalý. I když se jeho přístup k práci ke konci zlepšil, stále hodnotím výsledek známkou D, tedy uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Rajchl, Matej

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem výukového modelu kulička na plošině, který má sloužit ve výuce jako pomůcka pro další studenty. Tato motivace je velice krátce uvedena v první kapitole. Druhá kapitola obsahuje průzkum možných mechanických řešení konstrukce, snímačů polohy, motorů a existujících řešení. Bohužel u některých variant mechanických konstrukcí student neuvedl obrázky a ze slovního popisu není jasné, jak daný mechanismus funguje. Rozdělení podkapitoly 2.1 na dvě části, obsahující možnosti uchycení desky a možnosti uchycení motoru je nelogické, jelikož tyto dvě věci nejsou vzájemně nezávislé a celkově působí zmatečně. Kapitola taktéž obsahuje odvození rovnic pro modelovaní pohybu kuličky po plošině pro následnou simulaci s účelem dimenzování pohonu. Tyto rovnice nemodelují tření, setrvačné nebo statické účinky samotné plošiny a jsou teda pro tento účel nevhodné. Třetí kapitola obsahuje popis provedení samotné konstrukce a návrh řízení pro otestování funkčnosti finálního zařízení. Zde se opět projevuje nevyváženost této práce. Realizace finální konstrukce je zde uvedena čtvrtstránkovým popisem a jediným obrázkem z CADu, bez ukázky reálné fotografie nebo jiného materiálu, z kterého by bylo jasné, co vlastně student udělal. Kapitola taktéž ukazuje simulaci na základě, které byl vybrán pohon. Pohon je zvolen na základě jedné simulace bez uvažování jakéhokoliv předimenzování motoru. Ke konci kapitoly je uvedena ukázková úloha, ve které je ukázáno, jak vypadá stabilizace a řízení polohy kuličky. Celková odezva systému je velice pomalá způsobena nevhodnou volbou kaskádních regulátoru v kombinaci se slabým motorem pro danou úlohu. Závěr práce je velice stručný a očekával bych lepší kritické zhodnocení. Celkově práce působí nevyváženým dojmem. U některých častí je zřejmé, že student vykonal potřebnou práci no text tuto skutečnost nereflektuje. Vícero podkapitol je napsáno jenom „do počtu“ a nepřináší žádnou skutečnou informační hodnotu, o tom vypovídá taky abstrakt této práce. I navzdory vícerým připomínkám doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 129773