VONDRÁČEK, J. Kolaborativní robot s adaptivními uchopovači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Najman, Jan

Pan Vodráček se ve své práci zabýval programováním a testováním funkcí kolaborativního robotu s adaptivními uchopovači. Své práci se věnoval svědomitě a prokázal schopnost samostatně řešit komplikace během praktických experimentů. Kromě zprovoznění a otestování funkcí robotického ramene a dvou uchopovačů, navrhl také sadu praktických demonstračních úloh vhodných pro výuku. Dále se dokázal vypořádat s úpravou zadání z důvodu omezeného přístupu do laboratoře a vytvořil netriviální ukázkovou úlohu, umožňující simulaci robotu ve virtuálním prostředí. Student splnil všechny body zadání, k formální stránce bakalářské práce nemám vážnějších výhrad. S výsledky i přístupem studenta jsem velmi spokojen a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Appel, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá kolaborativními roboty a adaptivními uchopovači. Konkrétně se zaměřuje na oblast snímání síly a také na dostupné softwarové možnosti, umožňující ovládání kolaborativního robota UR5e, pořízeného do naší mechatronické laboratoře. V rozsáhlé rešeršní části této práce student popisuje kolaborativní roboty z hlediska bezpečnosti a pak konkrétně robota UR5e od Universal Robots. V kapitole “Výhody kolaborativních robotů” student uvádí, že výhodou kolaborativních robotů je naprostá přesnost. Tato formulace je pochopitelně nešťastná. V kapitole 1.1.1 Bezpečnost jsou sice uvedeny bezpečnostní normy, které aktuálně pro kolaborativní roboty platí, ale ocenil bych, kdyby v této kapitole bylo také zmíněno, jaké jsou konkrétní limity pro jejich použití. Také by bylo zajímavé uvést, zda se liší normy pro laboratoř a výrobní linku. V kapitole 1.1.2 Snímání síly u kolaborativních robotů by bylo užitečné, kdyby zde bylo uvedeno, jaký typ senzorů se konkrétně pro robota UR5e používá. V celé kapitole 1.2 Adaptivní uchopovače student neuvádí, kromě obrázku, reference. V kapitole 1.2.2 Onrobot RG2 student zmiňuje, že výhodou je, že uchopovač není příliš těžký. Bylo by vhodné tuto hmotnost uvést. Při maximální nosnosti robota 5 kg je to důležitý parametr. V části práce, kde se student zabývá dostupnými programy, jsou vhodně popsány dostupné programy a jejich výhody a nevýhody. K této kapitole nemám žádné výhrady. V poslední části práce student popisuje šest vytvořených ukázkových úloh. Pět základních a jednu komplexnější, kde robot pracuje například i s dopravním pásem. V této části bych pro jednotlivé úlohy upřednostňoval diagramy místo popisu pomocí textu. Zvláště pro komplexnější úlohu. Přes výše zmíněné připomínky hodnotím práci jako výbornou a přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132338