SLADKÝ, A. Knihovna pro ovládání kolaborativního robota UR5e z prostředí Matlab/Simulink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Brablc, Martin

Student Adam Sladký v rámci své bakalářské práce vytvořil uživatelskou knihovnu pro ovládání kolaborativního robota UR5e. V průběhu řešení pracoval samostatně a iniciativně a podařilo se mu vytvořit funkční řešení, které jistě poslouží jako základ pro použití kolaborativního robota ve výuce a při provádění experimentů v Mechatronické laboratoři. Samotný text bakalářské práce je spíše stručný, ale pochopitelný, vytknout se dá snad jen občas neuvedený zdroj (např. str. 18 – DH parametry, str. 25 - třetí odstavec), gramatická chyba (v práci se používá ,,roboti” místo správného ,,roboty” při popisu kolaborativních robotů v 1. pádu mn.č.), nebo výpočet popsaný slovy místo uvedeného vzorce (např. str. 25 čtvrtý odstavec). Z pohledu řešení mám jedinou výtku v implementaci tzv. gripperu do 3D modelu robota. Bylo by vhodnější složit gripper z několika pohyblivých dílů a ne mít pro každé rozevření jiný staticky model. Nicméně i toto řešení je funkční. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Adámek, Roman

Předkládaná práce pana Sladkého se zabývá tvorbou knihovny pro ovládání kolaborativního robotu UR5e z prostředí MATLAB. Rešeršní část, která se měla dle zadaných cílů práce věnovat přehledu nástrojů pro ovládání a modelování sériových manipulátorů, je zaměřena spíše na popis kolaborativních robotů, robotu UR5e, gripperu a z kategorie modelování je zde zmíněn pouze Robotics System Toolbox. U tohoto toolboxu je v práci nesprávně uveden jako autor Peter Corke, který je ale autorem podobně znějícího nástroje Robotics Toolbox. Vytvořená knihovna je funkční a myslím, že nalezne využití při výuce. Vzhledem k omezenému přístup studentů do laboratoře po značnou část akademického roku, považuji všechny cíle práce za splněné a výslednou práci hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132348