SZABÓ, M. Sestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bastl, Michal

Pan Szabo se ve své práci zabýval návrhem úloh pro interaktivní robotickou hlavu. V práci vytvořil rešerši na robotické hlavy a na možné technologie. Tuto část považuji za adekvátně zpracovanou. V praktické části práce student vypracoval návrh nosiče Intel RealSense kamery, který omožňuje stejný pohyb jako robotická hlava. K této změně bylo přistoupeno vzhledem k nepřístupnosti laboratoře mechatroniky. Náhradu považuji za dostatečnou a funkční. Pokud jde o vlastní návrh softwaru pro robohlavu, vypracoval student interaktívní úlohy v jazyce Python. konkrétně se jedná o sledování obličeje, čtení textu, hlasovou interakci v anglickém i českém jazyce a rozpoznávání předmětů. Písemná část práce je zpracována věcně a má dobrou grafickou i stylistickou úroveň. S prací pana Szaba jsem jako vedoucí práce nadmíru spokojen. Hodnotím proto známkou A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Formánek, Martin

Pan Szabó se ve své bakalářské práci věnuje návrhu interaktivní robotické hlavy. Tato práce navazuje na dřívější projekt několika předchůdců. Student pomocí 3D tisku a krokových motorů navrhl velmi jednoduchou konstrukci hlavy. Součástí práce bylo seznámit se s již hotovým softwarovými nástroji ze starší robohlavy a rozšířit jej o vlastní algoritmy umožňující komplexnější interaktivitu hlavy. Práce je zpracovaná přehledně, spisovnou slovenštinou s minimem překlepů, stylistických nedostatků a gramatických chyb. Po obsahové stránce bych místo detailního popisu technologii, které se v práci nevyužívají a práci se týkají spíš okrajově, uvítal bližší popis použitého hardwaru, způsob řízení motorů a důvod volby jednotlivých části, co v práci chybí. V praktické části byly v programovacím prostředí Python vyvinuty nové funkční algoritmy využívající kameru s hloubkovou mapou a mikrofonem, skripty z předcházející verze robohlavy a nástroje třetích stran pro práci s obrazem a neuronovými sítěmi. Celkem bylo vytvořeno 5 funkčních programů. Tuto práci považuji za zdařilou a lze předpokládat, že její výsledky poslouží jako stavební kámen pro další rozvoj schopností robohlavy. Po zodpovězení otázek hodnotím hodnocením B-Velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132539