KAŠNÁ, M. Design elektrického skútru pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu – B a grafická úprava výkresu - B. Pozitivně hodnotím odvahu v oblasti tvarové inovace, nosný prvek v podobě bočnic jednoduché a jasné geometrie přispívá k originalitě a hlavně zapamatovatelnosti produktu. Absence sloupku řízení u konkurenčních produktů dopadá ve většině případů negativně na pocit bezpečnosti v předním směru. Autorka tento problém vyřešila, bariéra v podobě zvednuté přední části by z psychologického, ale i praktického hlediska byla přínosná. Tento prvek však mohl být řešen robustněji, kultivovaněji a ve větším souladu s ostatními částmi skútru, zejména dominantními bočnicemi. Problémem u bezřídítkových skútrů je absence opěrného bodu pro ruce při nastupování a vystupování, navržené vyklápěcí bočnice tento nedostatek kompenzují a navíc zajišťují větší a pohodlnější prostor pro nástup a výstup. Za zbytečnost považuji profilování područek, rovná horní plocha by byla ergonomičtější. Uložení baterie atypicky v podlaze je pozitivní nejen pro nízké těžiště, ale i z hlediska udržení nízké nástupní hrany. Přesto mám výhradu k faktické i vizuální poddimenzovanosti celé podlahové partie. Jednou ze stanovených priorit bylo navýšení úložných prostor, což se podařilo autorce vyřešit, zejména podsedadlový prostor pro ukládání zavazadel větších objemů je cenný a má potenciál přispět k většímu komfortu. Područkovou přihrádku jistě uživatel ocení a maximálně využije. Oceňuji řešení množství až nenápadných detailů, kryt mechanismu v bočnici, protiskluzné podlahy a úložného prostoru vzorkem, nadstatndardních světelných prvků apod. Zpřehlednění a zjednodušení grafiky sdělovače je vítané, informace nižší úrovně, jako např. navigace, jsou vyřešeny v tomto ohledu kvalitně. Problém by však zřejmě nastal při větší intenzitě světla, na slunci by nemusely být informace na displeji čitelné a stálo za zvážení integrované přistínění displeje např. formou polokrytu. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design elektrického skútru pro seniory.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jelenčík, Branislav

Mária Kašná predložila rozsiahlu prácu s nadštandardne spracovanou rešeršou a analýzou konkurencie. V syntéze z poznatkov výskumu však nemôžu byť konštatovania typu: str 21 – Opěrka zad se zdá vysoká natolik… Dôsledný výskum nezostáva pri odhadoch, ale poskytuje exaktné údaje. V ergonomickej časti výskumu absentuje nasadanie do sedáka skútra z iného sedáku – napr. kresla pre TP a pod. Pre štatistické argumenty praktickosti produktu by som odporúčal zvoliť údaj – stredná dĺžka dožitia, prípadne percento ľudí 60+ s chorobami pohybového aparátu, prípadne iných civilizačných chorôb obmedzujúcich peší pohyb. (Pozri ročenku Českého štatistického úradu.) Analýza je však spracovaná prehľadne a všetky ilustrácie sú názorné a zrozumiteľné. Pozor na rozpor údajov: Str. 54 – Základem pro finální tvarové řešení byla zvolena varianta III. Str. 55 – Finální tvar vychází, jak již bylo řečeno, z varianty II. Podľa ďalšieho textu je zrejmé, že študentka Kašná sa zaoberá variantom III. Základ tvaru štylizované písmeno Z má výtvarný potenciál, ktorý podľa môjho subjektívneho názoru zostal v celkovej forme skútra nevyužitý a predná časť je tvarovo nesúrodá s pocitovo masívnym riešením konzoly sedáku a područiek (osobitne z bočného pohľadu). Napriek rozsiahlej argumentácii úžitkových a ergonomických parametrov sú konkrétne detaily riešenia diskutabilné. Užívatelia so zníženou pohyblivosťou by mali mať zásuvku pre dobíjanie dostupnú v sede, alebo v stoji s pomôckami (barlami). Chýbajú mi odkladacie konzoly pre barle (ale to by mohlo byť riešené doplnkovým produktom). Podobne uchytávanie nákladu v časti pod sedákom by mohlo byť riešené zasunutím z plošiny na nohy vzad po doraz pri sadaní si do sedáku a pod. Tvarovanie priestoru pre tašku vpredu by malo chrániť jej obsah pri prudkom zastavení. Blatníky zadných kolies by zrejme pri ostreku vody fungovali nedostatočné. Výhrady mám k tvaru ovládacieho joisticku i k veľkej tvarovej rôznorodosti ostatných ovládačov. Nekomunikujú s užívateľom konzistentným semiotickým jazykom. Grafika displeja a ovládačov – najmä premietané piktogramy a fonty sa pre rozlíšenie v prezentovanom formáte riadia špecifickými pravidlami. Výklopný displej je podľa môjho názoru z hľadiska prínosu skôr rizikom porúch a poškodenia (je aj pre čítanie údajov malý). Značka výrobku je graficky netrendová a nezaujme. V diplomovej práci si treba dávať pozor na preklepy, formálny profesijný jazyk – terminológiu a korektné zalomenie (medziriadkové medzery pred a pod nadpismi kapitol). Napriek kritickým postrehom však predložený návrh študentky Kašnej považujem za použiteľný základ pre ďalšie praktické rozpracovanie. Chválim rozsah práce, snahu o komplexnosť riešenia, profesionálny prístup a hodnotím ju známkou C (dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132723