ŠULÁK, J. VBA aplikace pro tvorbu daňových dokladů malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo vytvořeni VBA aplikace pro malou firmu, jejíž hlavní činností je podnikání v oblasti manipulace s jiným než nebezpečným odpadem. V analytické části student nejprve představuje společnost, její předmět podnikání. Následuje analýza softwarového a hardwarového vybavení společnosti, SLEPT analýza a nakonec rozbor stávajícího způsobu vystavovaní daňových dokladů. Výstupy těchto analýz soustřeďuje do SWOT analýzy a na závěr současný stav vyhodnocuje jako celek. V návrhové části detailně popisuje datový model na kterém bude aplikace postavena, následuje popis jednotlivých funkcionalit aplikace podpořený snímky obrazovek a prvky funkčního modelování. Závěrem kapitoly seznamuje čtenáře s ekonomickým zhodnocením a přínosy své práce. Práce je po stránce strukturální i obsahové komplexní, je prakticky využitelná a neobsahuje zjevné obsahové, ani formální chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Práce se zaměřuje na návrh a tvorbu aplikace v prostředí MS Excel - VBA pro evidenci ve firmě Gajanec s.r.o. Přínosem práce je zjednodušení a automatizování rutinních činností ve firmě a možnost sledování vybraných ukazatelů. Cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135313