DLHÁ, K. Zlepšení finanční výkonosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Práce vznikala s velkým časovým předstihem, autorka pracovala samostatně, změny v práci byly pravidelně konzultovány. Práci doporučuji k obhajobě s uvedeným hodnocením a jako vedoucí práce z důvodu objektivity otázky k obhajobě nepokládám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka využívá pouze obecně známé metody a postupy, zpracování tedy není inovativní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Autorka se dopustila pouze drobných stylistický a terminologických prohřešků, v některých částech práce je použit spíše hovorový jazyk.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Je čerpáno pouze z domácích monografií a zdrojů z Internetu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Oulehla, Jiří

Specifikujte, zda firma působí na trhu B2B nebo B2C. V návaznosti na tuto odpověď pak případně upravte návrhy v kapitole 4.3. a vysvětlete jejich ekonomické přínosy a náklady. Lze na trhu BB používat stejnou marketingovou komunikaci jako na trhu B2C?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 133016