MIČKOVÁ, M. Chování zákazníka na trhu s uměním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Práce se zabývá velice zajímavou problematikou. Autorka od samotného počátku projevovala o zvolenou oblast obrovský zájem a k práci přistupovala zodpovědným způsobem. Její výstupy jsou však bohužel silně ovlivněny v důsledku nemožnosti realizovat samotné šetření tak, jak původně měla v plánu. Tento fakt autorka v práci neopomněla uvést. Práce je spíše na obecné úrovni vzhledem ke své teoreticko-analytické povaze. Autorka zde vhodně kloubí teoretické poznatky s pozntaky získanými z provedených analýz. V rámci shrnutí výsledků práce nabízí nástin typologie zákazníků v oblasti nákupu umění (tabulka 1 Shrnutí aspektů jednotlivých segmentů), která vede k lepšímu pochopení tří hlavních identifikovaných skupin. Na základě tohoto popisu jsou včleněna smysluplná doporučení pro jednotlivé segmenty. Téma práce jako takové i vzhledem k výše uvedeným limitům (vzniklé vzhledem k situaci související s protipandemickými opatřeními), nabízí do budoucna prostor k rozšíření např. ve formě diplomové práce (nad čímž se autorka vhodně zamýšlí v kapitole 3.6). Výstupy práce považuji za přínosné a využitelné jak v oblasti popisů či dalšího šetření chováhní zákazníků v daném segmentu, tak i pro případné využití doporučení jednotlivými prodejci umění. Otázky k obhajobě: 1) Myslíte si, že případná dlouhodobá protipandemická opatření mohou změnit vnímání a chování zákazníků na trhu s uměním? (odpověď odůvodněte)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Výstupy práce odpovídají nastaveným cílům.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka v práci využívá adekvátních metod a prokazuje zde svoje analytické schopnosti. Původně měla v plánu hlubší analýzy, ale bohužel kvůli protipandemickým opatřením tyto byly nerealizovatelné.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka v práci projevuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich adekvátní závěry. Při zpracování bylo chvílemi citelné, že je tato schopnost lehce snížena z důvodu autorčiny nespokojenosti při nemožnosti získat další data (z důvodů kvůli zmíněným opatřením).
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou prakticky využitelné zejména díky obecnějším doporučením pro oblast prodeje umění a také pro svoje výstupy z analýz.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně a logicky členěna. Využívá strukturu ze zadání, která vzhledem k povaze nepracuje s klasickými návrhy pro konkrétní společnost, ale obecnějšími doporučeními pro analyzovanou oblast. Autorka správně využívá vhodné terminologie a vyjadřuje se prostřednictvím odborného jazyka. Při finálním exportu do pdf došlo k rozhození některých částí (např. Tabulka 2, str. 64).
Práce s informačními zdroji, včetně citací A V práci je využito adekvátních informačních zdrojů, které jsou náležitě uvedeny a citovány. Je zde zřejmé, že autorka musela kvůli analyzovanému tématu rozšířit své znalosti.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milichovský, František

Vzhledem k situaci, tématu práce a stanovenému cíli dosahuje předložená bakalářská práce standardní úrovně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Bakalantka zpracovala bakalářskou práci na dobré úrovni. Vzhledem k jednotlivým doporučením lze vnímat a jejich zhodnocení lze konstatovat, že bakalářská práce dosáhla stanoveného cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení bakalářské práce odpovídá zadanému tématu. V rámci zpracované teoretické části uvádí bakalantka marketingový mix jako jeden ze základních pilířů práce. V jeho zpracování však vynechala v rámci popisu tři prvky, bez nichž nelze využít čtvrtého prvku. Samotné zpracování bakalářské práce lze označit v jednotlivých částech za kvalitně zpracované. Při zpracování jednotlivých části došlo k drobným odchylkám, které však nemají významný dopad na dosažené výsledky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Hlavním cílem bakalářské práce byla "charakteristika zákazníků na trhu s uměním". Tato charakteristika by měla vycházet z provedeného šetření, které bylo zamýšleno v podobě dotazníkového šetření, analýzy sekundárních zdrojů a šetření v místě prodeje. Vzhledem ke covidové situaci nebylo možné provést šetření v místě prodeje a došlo pouze k online výzkumu. V tomto kontextu spatřuji hlavní úskalí celé získání relevantních informací. Nelze totiž objektivizovat nákupní chování zákazníků na základě 68 respondentů (i přes uvedené objektivní limity). Dosažené výsledky jsou sice relevantní, ale mají příliš malý význam. Ve vazbě na tyto okolnosti lze však konstatovat, že dosažené výsledky odpovídají vstupním datům.
Praktická využitelnost výsledků D Uvedená doporučení lze chápat jako příliš obecná. Uvádění argumentu "prodejních akcí" nepovažuji ze relevantní u seriózních obchodníků s uměním. V případě využití klasifikace sběratel, zákazník, investor pak považuji specifické komunikační nástroje a obvyklá místa prodeje umění za málo vhodná. V případě, že by se jednalo o prodej "umění" jako běžného sortimentu např. v obchodních centrech s bytovým zbožím, pak by se uvedené nástroje mohli považovat za relevantní a cílovou skupinou by byl pouze zákazník z oblasti dekorace. V určité míře v rámci kapitoly doporučení postrádám ekonomické zhodnocení a vyjádření přínosů z uvedených doporučení.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň bakalářské práce je na dobré úrovni. Z formálního hlediska jsou v práci překlepy, mírně snížená čitelnost některých objektů a také odlišný styl formátování použitých zdrojů. Celkově je bakalářská práce zpracována na odpovídající úrovni, která je kladena na závěrečné práce.
Práce s informačními zdroji B Bakalantka využila jako citační formu poznámky pod čarou, kdy jejich užitím však dochází k určité nepřehlednosti, což je vlastně důsledek tohoto stylu. Úroveň citací a použité zdroje jsou však uvedeny plně v souladu se směrnicí.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 135067