VÁLKOVÁ, K. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním cílem práce je návrh pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu. Přestože se jedná o OSVČ, autorka ve své práci postupuje metodicky, od definice a členění rizika, využití principů risk managementu, analýzy současného stavu, tj. aktuální pojistné ochrany až po konkrétní návrh pojistné ochrany. Tím byl nejdříve poptávkový list týkající se neživotního pojištění podnikatelských rizik, ale i poptávka po životním pojištění. Rizika spojená s podnikáním se totiž netýkají pouze samotné OSVČ, ale i dalších osob na něm závislých (děti). Pro vyhodnocení nabídek od jednotlivých pojišťoven byl použit Scoring model. Práce svůj cíl splnila, doporučení ohledně pojistné ochrany jsou odpovídající situaci a realizovatelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sartini, Alexandra

Bakalářská práce odpovídá zadání. Došlo ke splnění cíle. Vzhledem k mé praxi je bakalářská práce použitelná pro skutečné zajištění rizik, návrh řešení je komplexní. Studentka neopomenula na hlavní pojistná rizika vzhledem k typu podnikatelského subjektu. Modelace pojistných rizik vychází ze skutečné spolupráce s jednotlivými producenty a institucemi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135293