KRULOVÁ, M. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka se věnuje stále aktuálnímu tématu vymáhání pohledávek z pohledu věřitele. Teoretická část je vhodně zpracovaná s využitím dostatečného množství odborné literatury a tvoří tak logické východisko pro další části práce. Analytická část obsahuje zevrubné posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od podnikatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. Pro podnikatele mohou být přínosné kapitoly 2.8 a 2.9 obsahující přehled pohledávek v letech 2017 až 2019 a výpočty ukazatelů likvidity, aktivity a zadluženosti. V návrhové části studentka osvědčila schopnost interpretovat poznatky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Pro zvažování uplatnění návrhů v praxi je přínosné srovnání poplatků za rozhodčí řízení uvedené v kapitole 3. 3. 4, což hodnotí kladně i podnikatel. Text má dobrou jazykovou úroveň, je vhodně strukturovaný, srozumitelný a logicky uspořádaný, bez závažnějších gramatických a stylistických chyb. Studentka užívá správně odbornou terminologii. Studentka zcela splnila cíl dle zadání a předložila několik návrhů řešení daného problému. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezáčová, Jana

Autorka si pro svoji závěrečnou práci zvolila téma „Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele“. Práce je zpracovaná v rozsahu 77 stran. Bakalářská práce splňuje formální kritéria a dostatečně pracuje s odbornou literaturou i ostatními zdroji, které jsou vhodně citovány, práce je na kvalitní úrovni také stylisticky a graficky. Téma, které si autorka zvolila, je obsáhlé a autorka se podrobně věnuje rozboru jednotlivých institutů vztahující se k tématu práce a poskytuje ucelený obraz možností a způsobů vymáhání pohledávek podnikatele. Práce se zabývá v teoretické rovině systémem vymáhání pohledávek, který je pak v praktické části aplikován na systém vymáhání pohledávek konkrétní firmy, a to ve společnosti E S L, a.s., IČ 63473780, přičemž v poslední části obsahuje vlastní návrhy řešení a jejich jednotlivá zhodnocení od předcházení vzniku pohledávek po splatnosti, přes zajišťovací a utvrzovací instrumenty až po vymáhání pohledávek v soudním a rozhodčím řízení, v řízení exekučním a také v rámci insolvenčního řízení. Téma, jež si autorka pro bakalářskou práci zvolila je neustále aktuální, neboť problematiku zajištění placení a uspokojování pohledávek a jejich vymáhání bude jmenovaná obchodní firma řešit ve větší či menší míře prakticky vždy po celou dobu svého podnikání. Práce má logickou strukturu, text je srozumitelný bez chyb a překlepů. Práce je vyhotovena pečlivě, detailně, s vysokou odborností a srozumitelně. Za přednost považuji zejména rozdělení práce na tři části, tj. teoretickou a praktickou část a dále závěrečnou část popisující vlastní návrhy řešení a jejich zhodnocení. Bakalářská práce je po zpracována velmi kvalitně a je z ní patrný autorčin zájem o téma práce a také její erudice. Závěr: Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135404