ŠIMČÍK, M. Rozvoj malého rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou práci s potenciálem uplatnění výsledků v praxi malého vinařství. Práci doporučuji o obhajobě. Pro obhajobu nenavrhuji žádné dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Bakalářská práce má exaktně stanovený cíl a tím je navrhnout základní směry budoucího rozvoje malého vinařství. Po prostudování celé práce se dá konstatovat, že cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení práce je správný. Student zvolil metody analýzy a syntézy. V návrhové části jsou prezentovány základní směry budoucího rozvoje vinařství. Student se opřel o rešerše základní literatury.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry. V analytické části mohly být použity principy kritické analýzy.
Praktická využitelnost výsledků B Dosažené výsledky jsou použitelné v praxi vinařství. Student byl limitován možnostmi daného vinařství a řídil se jimi. Budoucí rozvoj vinařství může být ještě rozsáhlejší.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce je logické a práce tvoří kompaktní celek. Použitá terminologie je správná. Jazykově je práce na patřičné úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce obsahuje seznam literatury. Student s literaturou v textu pracoval a citoval ji. V seznamu mohlo být použito více anglických zdrojů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bočková, Nina

Autor si jako cíl stanovil na základě kritické analýzy návhrnout možností pro další rozvoj podnikání vinařství Výmola. V teoretické části provedl rešerši potřebných pojmů a připravil si podklady pro analýzu podnikatelského subjektu. V této části provedl, slovně okomentoval a obrázky doplnil výsledky SLEPT, SWOT a Porterovy analýzy. Shrnutí všech faktorů do kritické analýzy však v práci postrádám. Vlastní návrhy, které počítají se zvýšením propagace vinařství a rozšířením pracovních míst, jsou reálnými kalkulacemi podloženy. Oceňuji reálnost návrhů a precizní harmonogram implementací. Vadou na práci jsou malé mezery mezi koncem textu a názvy subkapitol a grafických prezentací. V práci je zřejmé používání hovorové čestiny a drobné gramatické nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 130437