ZICHOVÁ, A. Získávání nových pracovníků v oboru IT na trhu práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Studentka v předložené bakalářské práci přináší návrhy na získávání nových odborníků IT. Z textu je patrné, že problematiku zná, protože tuto práci v minulosti zastávala. Metody, které využívá, dotazníkové šetření, jsou pro tento typ práce standardní. Studentka prokázala, že dokáže problém strukturalizovat a hledat adekvátní řešení. Otázka k obhajobě: V práci navrhujete školení a zaučení. Na jakou úroveň je možné, podle vás, připravit odborníka v IT, pokud nemá systematické vzdělání zaměřené právě na oblast IT?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koráb, Vojtěch

Jedná se o vemi dobrou bakalářskou práci, jejíž výsledky jsou v maximální míře využitelné v praxi konkrétní firmy. Práce má logickou strukturu a splňuje formální a grafické požadavky na tento druh prací. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka pro obhajobu: objasněně význam a postavení metody SWOT v analytické části. Jaké výstupy ze SWOT byly použity ve Vašich návrzích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentka v práci exaktně stanovila hlavní cíl i cíle dílčí, a to zlepšit v konkrétní firmě metody náboru pracovníků. Po prostudování celé práce je možné konstatovat, že cíle práce byly splněny..
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci byly využity metody analýzy a syntézy. V analytické části byly použity metody sběru sekundárních dat a hlavně primární šetření cestou využití dotazníků. V anayltické části je též využita metoda SWOT. Její začlenění v analytické části práce však není vzhledem k zaměření celé práce jasné. Dále byly využity metody syntézy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka prokázala schopnost interpretovat výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry. Zde platí výtka z předcházející části k metodě SWOT.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky dosažené při řešení práce jsou využitelné v praxi konkrétní firmy. Tyto výsledky jsou adekvátní úrovni bakalářského studia. Některé výsledky bude třeba v praxi konkrétněji rozpracovat.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Celá práce má logickou strukturu. Tato struktura odpovídá požadavků kladeným na tento druh prací. Jazyková úroveň je vemi dobrá a neobsahuje závažnější nedostatky. Použitá terminologie je správná.
Práce s informačními zdroji B V práci je obsažen základní seznam literárních zdrojů. Tyto zdroje jsou v práci též adekvátně citovány. Je respoktována citační norma ISO 690. V práci by mohlo být více anglických zdrojů.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 131588