ZAJACOVÁ, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Úvod práce je zaměřen spíše emotivně, než věcně. Práce má celou řadu formálních a věcných nedostatů a chyb. Měla být použita metoda SLEPTE, market. mix měl být 7P. Autorka v kap. 2.6 Struktura podnikatelského záměru cituje více zdrojů - nicméně na str.18 - 21 uvádí pravděpodobně (jak vyplývá z názvu kapitoly) části podnikatelského záměru. Tyto části terminologicky nejsou v práci dodrženy . Z toho důvodu je velmi obtížné se ve třetí a čtvrté kapitole orientovat. Dohledáváním jsem zjistila, že více méně všechny složky podnikatelského záměru jsou vypracovány, chybí pouze analýza rizik V kap. 3.1 Analýza konkurence jsou zařazeni dodavatelé a odběratelé. což, s ohledem na název kapitoly, je nesprávné. Nemůže jít ani o Porterův 5 faktorový model, chybí substitut. Práci d o p o r u č u j i k obhajobě Při obhajobě doporučuji zodpovědět následujcí otázku 1. Uveďte, jaká rizika má vámi navrhovaný podnikatelský záměr (riziko Covidu neuvádějte)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce uvedený v zadání práce autorka dosti parafrázuje, smysl zadání však zůstal zachován.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V části Cle práce, metody a postupy zpracování autorka neuvádí metody, které v práci používá.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Problematika podnikatelských záměrů patří mezi často řešené, tedy je k dispozici velké množství podobných prací. Řešení je tedy problematicky inovativní, využití je pouze praktické. K předložené bakalářské práci mám následující připomínky: 1. Některé dílčí cíle práce jsou formulovány pouze obecně, je zde e problematická měřitelnost. 2. Protože jde o podnik, který ještě neexistuje, je konstrukce Porterova modelu a SWOT matice meúčelná. Práce by měla na tuto část jednoznačně upozorňovat. 3. Výpočtová část je poměrně obsáhlá, ale autorka podle mého názoru, podhodnocuje pravděpodobnost pesimistické varianty. 4. Oceňuji zpracování výsledků dotazníkového šetření pomocí kontingenčních tabulek. Výhodnější postup by ale byl vyhodnocení pomocí korelační a regresní analýzy. 5. Diskuse na návrhy mohla být obsáhlejším v této části mohlo být zapracováno více alternativ než pouze varianta normální, optimistická a pesimistická. 6. Práce je psána v sosobním duchu, což je pro vědecké sdělení nepřijatelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 135348