BARTOŇ, L. Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šperka, Petr

Diplomová práce se týká konstrukce světelného zdroje pro mikroskopy využívající technologie LED. Hlavní motivací tohoto projektu bylo zkonstruovat alternativu xenonového světelného zdroje, který je drahý a komplikovaný. Osvětlovací zdroj je určen pro pozorování vysokorychlostní kamerou, kde hlavním požadavkem je maximální intenzita osvětlení. Student při práci postupoval systematicky a samostatně. V průběhu řešení student zvolil vhodný přístup a simuloval vliv různých optických konfigurací a typů LED diod. Díky tomu byla již ve fázi návrhu vybrána optimální varianta. Výsledná konstrukce byla realizována, otestována a porovnána se současným xenonovým světelným zdrojem. Výsledné LED řešení je ekvivalentní k 600 W xenonovému zdroji při odběru 50 W, a proto cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hartl, Martin

Cíl diplomové práce, kterým byl konstrukční návrh vysoce výkonného LED osvětlovacího zdroje pro měřicí mikroskopy, byl splněn. Student odvedl velmi dobrou práci, jejímž přínosem je zejména výroba funkčního vzorku LED osvětlovacího zdroje určeného pro episkopickou osvětlovací soustavu průmyslového mikroskopu Nikon Eclipse LV 150. Realizovaný zdroj by měl co do intenzity osvětlení nahradit přibližně 600 W xenonovou výbojku. Kladně hodnotím profesionální přístup studenta patrný ve všech fázích řešení zadaného úkolu, od přehledu současného stavu poznání přes návrh variant konstrukčního řešení a jeho realizaci až k ověření funkčnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61823