NEUŽIL, J. Uživatelské rozhraní pro HP89410A [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekty, studenta jsem převzal ve druhém semestru po Ing. Keprtovi. Cílem práce bylo vytvoření obslužného software k analyzátoru HP89410A, umožňujícího i neškolené obsluze provádět základní měření. Student dokázal samostatně nastudovat problematiku, řešenému problému věnoval čas průběžně během celého semestru, nicméně i tak mu zvládnutí problematiky zabralo tolik času, že již nedošlo na realizaci některých dalších původně plánovaných modulů. Konzultace vyžadoval v odpovídajícím rozsahu. Během práce se nesetkal s významnými problémy, snad s výjimkou komunikace s analyzátorem, kde ne všechny příkazy jsou v plné šíři zdokumentovány výrobcem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Caha, Luděk

Předložená diplomová práce teoreticky popisuje princip činnosti spektrálních analyzátorů. Dále je stručně popsán komunikační protokol dle normy SCPI a programovací jazyk LabVIEW. Následuje popis analyzátoru HP89410. V druhé polovině práce jsou popisovány 4 vytvořené moduly. Závěr práce tvoří prezentace výsledků naměřených pomocí těchto modulů. Obsah práce je poměrně vyvážený. Bohužel ale nikde v práci není popsán přehled použitých SCPI příkazů u kterých navíc student uvádí, že v původní literatuře k analyzátoru jsou nedostatečně popsány. Také mohly být v práci zapsány některé postupy měření ve formě vývojových diagramů. Po formální stránce lze práci vytknout pouze několik překlepů a posunuté číslování u některých odkazů na rovnice a obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 22211