VOŘECH, J. Hydraulické pohony jeřábových bubnů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Jedná se o netypickou zajímavou práci s řadou velmi kvalitních technických 3D vyobrazení a řadou dalších technických informací. Tabulka obr.1 je hůře čitelná, ale hned další vyobrazení představují řadu kvalitních informací. Velkým přínosem je uvedení hydraulického obvodu. Jakými šrouby je kotveno uložení a pohon bubnu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená bakalářská práce se zabývá rešeršní studií hydraulických pohonů jeřábových bubnů. Práce je zpracována poměrně přehledně a je logicky členěna. Grafické zpracování je velmi dobré. Celkově má práce velmi solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Student ve své práci prokázal zájem o danou problematiku .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61746