ROZKYDÁLEK, T. Design výletní lodi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Z předložené práce je patrné, že v řešené problematice se autor velmi dobře orientuje a důkazem toho je pečlivé zpracování projektu z pohledu funkčních a technických kritérií. Vizuální zpracování výletní lodi působí přiměřeně dynamickým a kultivovaným dojmem, což je podpořeno i vhodně zvolenou barevností. Subjektivně mám pouze jistou výhradu k způsobu optického propojení dominantních linií tělesa lodi v zadní partii. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu výletní lodi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Výsledná práce představuje design výletní lodi pro Brněnskou přehradu. Tvar trupu je typu katamaran, který je obvyklý spíš u lodí určených pro plavbu vyšší rychlostí. Přináší však i výhodu větší využitelné plochy pro pasažéry. Tvar plavidla je kompaktní a dynamický, barevné řešení odpovídá účelu použití. Má připomínka se týká teoretické části, kde v kapitole Designérská analýza chybí vyobrazení některých popisovaných lodí. Celkové hodnocení sdělím až po shlédnutí hotového modelu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 61794