ŠAMÁNEK, O. Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací topografie třecích povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Křupka, Ivan

Disertační práce byla zaměřena na studium vlivu cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření elastohydrodynamického mazacího filmu a únavové poškozování třecích povrchů. V průběhu studia navrhl postup cílené modifikace třecích povrchů a analyzoval výsledky získané členy tribologického týmu. I přes určité výhrady k míře samostatnosti doktoranda při řešení zadaného problému se domnívám, že disertační práce v předložené podobě je disertabilní a obsahuje původní výsledky.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dobeš, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Čermák,, Jan

viz. spis

Navrhovaná známka

Dzimko, Marián

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

eVSKP id 61931