GULÁŠ, T. Dynamický výpočet rozvodu šestiválcového motoru s 24 ventily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Předložená diplomová práce studenta Tomáše Guláše byla zpracovávána průběžně a systematicky. Autor na pravidelných konzultacích prokázal zájem o řešenou problematiku a orientaci v průběžně zvládaných inženýrských úkolech. Dokázal sám vyvozovat závěry z provedených výpočtů a vždy nastínit další postup vedoucí ke správným výsledkům. Rovněž grafická stránka dokumentu je na poměrně dobré úrovni. Práci bez výhrad doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Píštěk, Václav

Cílem diplomové práce byla výpočtová kontrola čtyřventilového rozvodového mechanismu šestiválcového vznětového traktorového motoru. Úvodní části práce jsou věnovány obecnějšímu rozboru problematiky ventilových rozvodů, další část se pak již zabývá konkrétními výpočtovými kroky. Pro získání základních představ o dynamice rozvodu byl využit analytický model, podrobnější analýzy byly pak provedeny v multi-body systému ADAMS. Dosažené výsledky jsou kriticky zhodnoceny včetně z nich vyplývajících závěrů a doporučení. Formální uspořádání textu má potřebnou úroveň, textová a obrazová část jsou vyvážené a vhodně se doplňují, pouze některé obrázky a diagramy jsou na hranici čitelnosti či rozlišení. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61836