MYNAŘÍK, A. Obecné řešení ztrát ventilových rozvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Práce zahrnuje jednoduché analytické a semi-empirické přístupy ke stanovení mechanických ztrát ventilových rozvodů. Důraz je kladen na rychlé a jednoduché přístupy. Vybrané přístupy jsou následně zpracovány ve formě výpočtových programů na základě jazyku Matlab. Výsledky řešení lze využít k přibližnému zhodnocení mechanických ztrát pohonných jednotek. Práce je postavena na využití tzv. Stribeckových křivek, tento přístup však vyžaduje znalost těchto křivek pro každou třecí dvojici. To může představovat značnou nevýhodu při návrhu kompletně nových pohonných jednotek. Práci tak jednoznačně chybí jednoduché přístupy založené například na analytickém řešení Reynoldsovi rovnice (ložiska vačkového hřídele) atd., které jsou snadno dostupné v technické literatuře. Tyto přístupy by umožnili ohodnocení i zcela nových konstrukčních řešení ložisek. Práce obsahuje určité neobratné slovní vyjádření převážně technického charakteru. Rovněž formální úprava vykazuje jisté nedostatky. Celkové práce jasně splňuje minimální požadavky na diplomovou práci v daném oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maršálek, Ondřej

Diplomová práce pana Aleše Minaříka se zabývá obecným řešením třecích ztrát ventilových rozvodů spalovacích motorů. Autor této práce poměrně dobře zpracoval její rešeršní část, přičemž čerpal ze soudobé odborné literatury i ze stále použitelné literatury staršího data vydání. V textu práce lze nalézt několik, přinejmenším, neobratně volených slovních spojení. Celkově lze z hlediska stylistiky a pravopisu, nejen z oblasti interpunkce, v této práci zaznamenat jisté rezervy. V podstatě ve všech kapitolách, kde jsou popisovány výpočty, nejsou uvedeny zdroje, ze kterých autor čerpal použité rovnice jednotlivých výpočtů. Obrázky (grafy), ilustrující tuto diplomovou práci, nemají kvalitní rozlišení, což kazí celkový dojem práce. Jednotka zrychlení je zde zapsána jako [m.s-2], nebo [m/s-2], namísto správného označení, kdy „-2“ má tvořit horní index jednotky času. (Toto programovací prostředí Matlab standardně umožňuje.) Seznam použitých informačních zdrojů postrádá požadované řazení, či uspořádání. Z obsahového (odborného) hlediska lze tuto diplomovou práci považovat za velice slušný první krok (základ) analýzy třecích ztrát ventilového mechanismu spalovacího motoru. Aby bylo zadání stoprocentně splněno, měla by v tuto chvíli následovat kvalitnější analýza, využívající skutečně moderní výpočetní postupy. Tedy vhodnou kombinaci výpočetních programů využívajících MKP (FEM), Multibody, popřípadě úzce specializované programové nástroje, vyvinuté pracovníky ÚADI FSI VUT v Brně (BearDyn). I přes výše uvedené nedostatky doporučuji diplomovou práci pana Minaříka k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 61843