CHLÁDEK, M. Výroba jezdce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně, svědomitě a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havliš, Stanislav

Zadání a požadavky na DP byly splněny v celém rozsahu s propojením teorie a praxe, a proto hodnotím známkou výborně/A.Velice dobře je provedena rešerše technologie stříhání a ohýbání se zaměřením na řešenou problematiku.Popis návrhu nástřihového plánu je komplexní s přehledným technickým popisem a grafickým provedením jednotlivých kroků. Technicko-ekonomické zhodnocení je zpracováno dle normativů a kalkulačního vzorce firmy Tokoz a.s., přidanou hodnotou je porovnání ekonomiky výroby na postupovém nástroji vzhledem k různým typům tvářecích strojů - LEXN 100P a KSTU 1600.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61863