ŠÍR, M. Srovnání a optimalizace topologií pro DC/DC konverzi energie s použitím technologie GaN FET pro měniče s vysokou účinností a objemovou hustotou výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Odevzdaná dizertační práce se zabývá rozborem současného stavu v oblasti spínacích polovodičů GaN. Pozornost je věnována jejich aplikaci v DC/DC měničích navržených s ohledem na maximální účinnost a objemovou hustotu výkonu. V teoretické části jsou analyzovány problémy spojené s technologií GaN – např. problematika řízení hradla pro různé používané vnitřní struktury a optimalizace plošných spojů s ohledem na chlazení miniaturních SMD pouzder s cílem minimalizovat parazitní prvky. Dále je zahrnut přesný výpočet ztrát aktivního usměrňovače realizovaného s novou technologií GaN. Teoretické výsledky jsou pak aplikovány v realizovaném prototypu měniče, na němž byla provedena série ověřovacích měření. Z výsledků měření jsou patrné přínosy a výhody použité nové technologie. V realizační části práce je zahrnut i podrobný popis měření proudu s velkou šířkou pásma. Je zde popsána i implementace regulační smyčky do digitálního signálového procesoru. Doktorand pracoval na tématu velice pečlivě a samostatně a práce je kvalitně zpracována po odborné i formální stránce. Jádro práce bylo také na potřebné úrovni publikováno. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drábek,, Pavel

viz pdf

Navrhovaná známka

Lettl, Jiří

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 137332