MARCHESE, M. Prostor cyklické změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rozwalka, Szymon

Jedním z úkolů bakalářské práce bylo najít vhodnou funkci pro danou lokalitu. Student si zvolil poměrně obtížnou a náročnou funkci, kterou je vzdělávací institut pro gastronomii a hotelnictví s kolejemi a sportovním zázemím, navíc zamýšlený tak, aby fungoval v režimu cyklických změn (v létě koleje fungují jako hotel, škola a zejména její stravovací laboratoře jako komerční prostory pro gastronomii). Celé zařízení má fungovat v ještě složitějším cyklickém třístupňovém režimu: vzdělávacím, cvičném a komerčním. Určení fungování budovy si vyžádalo velké množství práce, a to nejen na úrovni mnoha analýz a studií, ale také na úrovni návrhu. Vycházeje z klasické typologie oddělených funkcí hotelu, školy a stravování, vytvořil student velmi zajímavé a pracné typologické schéma spojující tyto funkce do jednoho integrálně propojeného celku. Velký kus práce si vyžádala také dispozice budovy, která byla mnohem složitější a komplikovanější, než se zpočátku dalo předpokládat. Bohužel student věnoval příliš mnoho času výše zmíněným analýzám, studiu typologie, dispozici jednotlivých podlaží nebo konstrukčnímu řešení, přičemž stále odkládal rozhodnutí týkající se architektonické formy a vztahu budovy k jejímu bezprostřednímu okolí. Obávám se, že příliš pedantské řešení dispozic při souběžném odkládání práce na architektonické formě stavby, architektonickém jazyku a architektonickém detailu nebylo náhodou, ale podvědomým únikem před těmito výzvami. V tom vidím největší slabinu díla. Pokud by se studentovi podařilo do termínu obhajoby přesvědčivě zkvalitnit architektonickou podobu staveb a jejich vztah k prostředí (a zároveň by hodnotící komise byla ochotna akceptovat případné změny jako odpověď na mé hodnocení), mohl by být projekt podle mého názoru hodnocen známkou vyšší, třeba i B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B I přes opravdu intenzivní práci se studentovi nepodařilo projekt dokončit skutečně uspokojivým způsobem. Po formální stránce student splnil zadání, ale aby byla úroveň navržené architektury stejně přesvědčivá jako koncepční, typologická a analytická východiska, potřeboval by student další čas. Systém na univerzitě bohužel neumožňuje vedoucímu posunout termín odevzdání práce. Proto i přes tyto závažné nedostatky projekt k obhajobě schvaluji avšak jsem přesvědčen, že pokud by student dostal více času, mohl vzniknout velmi dobrý projekt. To však nic nemění na tom, že student pracoval velmi tvrdě.
Navrhovaná známka
D
Body
69

Posudek oponenta

Mačuda, Michal

Z předložené práce jako celku lze číst autorovu schopnost porozumět zadání a navrhnout adekvátní architektonické, hmotové a provozní řešení. Výsledný tvar bohužel nenaplňuje slibné předpoklady a působí dojmem nedokončenosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor vhodným způsobem umisťuje budovu školy do rekreační oblasti. Cílem ja zajištění trvalého využití území města. Takto zvolené zadání se jeví jako vhodně artikulované. Samotný objekt je umístěn na téměř čtvercové parcele. Budovu tvoří tři jasně definované hmoty: ubytování, výukové prostory a tělocvičny. Střední část je zapuštěna a vytváří prostor malého náměstí. Kladně hodnotím celkový koncept a zvolené řešení. Slabší stránkou je zasunutí výškové dominanty ubytovací části do hloubky stavebního pozemku a z toho plynoucí nejednoznačné uchopení nároží. Ze stejného důvodu je také problematická artikulace veřejného prostoru náměstí. Urbanistické řešení je prezentováno formou nadhledové vizualizace. Pro lepší pochopení chybí rozdělení pěší a automobilové dopravy.
Provozní řešení B Autor prokazuje v návrhu komplexní znalost daného typu provozu. Kladně hodnotím vertikální uspořádání restaurace, laboratoří a učebních prostor. Vhodná je také možnost propojení provozů laboratoří a restaurační kuchyně.
Architektonické řešení C Budova je tvořena třemi objemovými celky: ubytováním, výukovým prostorem a tělocvičnou. Toto rozdělení je podpořeno využitím probarveného betonu v ubytovací části a tělocvičně a pohledového betonu samotné školy. Součástí budovy je řada vněších a vnitřních velkoryse dimenzovaných schodišť. Celkový koncept uspořádání hmot lze považovat za vhodný. Bohužel při konkrétní artikulaci dochází k nejednoznačnostem a potlačení výsledného dojmu. Jde především o banální vzhled vnějších schodišť, nevhodně vybraný typ zábradlí v kombinaci s masivní atikou střední části. Také navržené barevné schéma, ač ve své podstatě vhodné, nedosahuje maximálního možného účinku při sdělení architektonického záměru. Jako nevyužitá se také jeví příležitost prolnout skeletový nosný systém jednotlivých částí za účelem vytvoření zajímavých architektonických situací uvnitř stavby.
Technicko konstrukční řešení B Zvolení skeletu jako hlavního konstrukčního systému se jeví jako vhodné. V předložené dokumentaci postrádám prostor pro vedení vzduchotechniky a umístění vzduchotechnických jednotek. Dále není patrný způsob řešení vedení instalací TZB z laboratoří do prostoru restaurace, kde je uvažován přiznaný železobetonový skelet.
Formální úroveň C Práce je zpracována přehledně a grafická úroveň je dostačující. Výkresová forma vykazuje známky nedokončenosti. Prostorové zobrazení stavby na vizualizacích je hrubé a schématické.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 142193