VOLDÁN, M. Sýpka ve Slaném [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Na začátku všeho bylo zrno, pak přišel život a všechno. Je fascinující si znovu uvědomovat, jakou hodnotu má nepatrné semeno, které odděluje život od smrti. A jakými komplikovanými způsoby se pěstovalo a následně zpracovávalo. Jak bytostně jsme stále závislí na úrodě, počasí, půdě, vodě. Martin Voldán ve své bakalářské práci vytváří živou expozici zemědělské krajiny, která po tisíciletí utváří charakter intra/extravilánu našeho kulturního osídlení. Zrno, kterého byla dříve sýpka plna (snad jen někde nějaké zapadlo), se tak stává pomyslnou spojnicí současnosti s minulostí i budoucností pěstování v hledání ideálního vztahu mezi krajinou a člověkem. Předloženou práci s potěšením doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Soustavný, sebekritický s velkou mírou invence a odvahou hledat nová řešení.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Daniel, Jáchym

Citlivě navržená rekonverze barokní sýpky představuje vysoce rozvinuté koncepční a kreativní myšlení Martina Voldána. V roli architekta vysílá zprávu, jak důležité je pěstovat náš vztah ke krajině, zatímco se globálně stále zintenzivňuje drancování životního prostředí. Oceňuji, že do utilitární stavby špýcharu přináší “znovu zrno” formou interaktivního muzea zemědělství a sýpka tak zůstává blízká své původní náplni. Autor úspěšně přenáší své vize do zrodu architektonického projektu, přistupuje k němu odvážně i s respektem, práce tak jako celek působí upřímnou nadějí, že jde o první kapitolu proměny slánské sýpky

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor si uvědomuje hodnotu historického bloku, a tak jeho struktura zůstává téměř nedotčená - nový objekt má hlavní vstup z ulice Palackého stejně jako původní sýpka, prostor kolem stavby je rozumně odlehčený, obohacující je nové propojení ulice Palackého a Nejtkovy.
Provozní řešení B Návštěvník je veden třemi vertikálními úrovněmi propojenými centrálním schodištěm a výtahem. První a třetí úroveň jsou rozumně navrženy jako otevřený, potenciálně variabilní prostor. Úroveň druhá ovšem působí na cestě interiérem jako brzda - rozdělení prostoru pevnými příčkami a dlouhou chodbou ztrácí lehkost vlastní zbývajícímu prostoru.
Technicko konstrukční řešení A Martin Voldán správně přistupuje k vyčištění prostoru, uvědomuje si nutnosti kompenzací konstrukcí po zvolených zásazích a správně své kroky obhajuje silou nově vzniklého prostoru. Nová dřevěná konstrukce interiéru, ocelové schodiště i nově vytvořené světlíky jsou zpracované do dostačujícího detailu - autor si je u zvolených řešení vědom úskalí provozních, technických i bezpečnostních.
Architektonické řešení A Schopnost autora propsat konceptuální myšlenky do realistického prostorového návrhu dokazuje vysokou úroveň jeho architektonické rozvahy. Silná atmosféra stálé expozice, volný prostor pro budoucí výstavy, obdoba komunitního centra vzdělávání, to vše autor rozvíjí a pevně drží ve funkčním celku.
Formální úroveň A Velmi oceňuji autenticitu práce. Cesta začínající inspirací a záznamem pocitů formou haiku, atmosféru navozující koláže i profesionálně zpracované technické výkresy tvoří příjemně čitelný příběh.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 142232