HORÁKOVÁ, L. Analýza VOC vín odrůdy Frankovka z regionu Modré hory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Studentka maximálně splnila cíle práce, která se zabývala studiem charakteristických vlastností vín z odrůdy Frankovka vyprodukovaných ve Velkopavlovické vinařské oblasti a nesoucích označení VOC Modré Hory. Své práci se intenzivně věnovala, pravidelně využívala konzultací s vedoucím DP. U studentky vysoce oceňuji zručnou práci v laboratoři při přípravě a provádění experimentů, ale především její schopnost práce s textem. Nejen že studentka dokázala přehledně shrnout základy problematiky kterou se zabývala v rámci teoretické části DP, ale hlavně dokázala výborně zpracovat experimentální část DP. Studentka prokázala že má schopnost kritického myšlení, dokázala výsledky své DP přehledně zpracovat a především interpretovat. Získané výsledky jsou velmi cenné, mohou být prezentovány dále na vědeckých konferencích a svojí originalitou mají potenciál k publikování. Diplomovou práci Bc. Lenky Horákové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji ve všech dílčích parametrech i celkově známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Machát,, Jiří

Posuzovaná diplomová práce Bc. Lenky Horákové se věnuje analýze vína odrůdy Frankovka z regionu Modré hory a srovnáním složení se vzorky vína stejné odrůdy z ostatních částí vinařské oblasti Morava. Pro analýzu jsou využity metody prvkové analýzy (ICP spektrometrie), různé typy chromatografie pro stanovení kyselin, fenolických a aromatických látek, a spektrofotometrie pro celkový obsah fenolických látek. Poměrně útlá práce je formálně i graficky pěkně zpracovaná na 63 stranách, výskyt překlepů či gramatických chyb je minimální. Jejich výčet uvádím níže pro informaci a případnou kontrolu, protože některé (zejména jednotky) mohou vést k desinterpretaci. V celkovém počtu stran jsou zahrnuty i dvě strany příloh, které však nemají vypovídací hodnotu, protože v nich není nic vidět. Teoretická část je prakticky celá o vinohradnictví a technologii výroby vína, a jen minimálně jsou zmíněny práce o autentifikaci vín. Relevantní publikace jsou pak využity až v kapitole Výsledky a diskuse. Experimentální práce je poměrně obsáhlá, vzhledem k výčtu metod, které jsou pro analýzu vzorků aplikovány. Není však z textu jasné, jaký je reálný podíl studentky na získání experimentálních dat, a zda všechna měření prováděla sama, nebo byly výsledky získány i „dodavatelsky“. Experimentální část je přehledně zpracována, v některých případech jsou však uváděné parametry přístrojového nastavení nadbytečné (například u čoček a pumpy str. 27 tab. 6 a str. 28 tab. 9), obzvláště, pokud nejsou uvedeny jiné, důležitější (typ použitého zmlžovače tamtéž, průtok vzorku). Časově náročná optimalizace metodiky multielementární analýzy metodou ICP zde byla poměrně elegantně nahrazena modelováním efektů matrice přípravou kalibračních standardů do jednoho reálného vzorku. Metoda kvantifikace „standardním přídavkem“ však spočívá v přídavku standardu ke každému analyzovanému vzorku, takže bych tyto dva způsoby nezaměňoval. Výsledky jsou řazeny přehledně, prezentovány jasnou formou a srovnány s dostupnou literaturou. Vytknout by se dala snad jen prezentace zastoupení aromatických látek na straně 45 v tabulce s uvedením výšky píku až na 8 platných míst. V případě výsledků z ICP-MS pak nejde o stanovení koncentrace/obsahu izotopů, ale prvků. Uvádění konkrétního izotopu (např. 7Li) od tabulky 19 dále pak již nemá smysl. Závěr práce stručně shrnuje dosažené výsledky, ze kterých lze usoudit, že takto komplexní analýza vína má potenciál při zjišťování autenticity vína. Zadání diplomové práce bylo splněno. Diplomovou práci Bc. Lenky Horákové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A – výborně. Překlepy či ke zkontrolování: Str 8 - vinaři začaly Str 13 - je udáván se v gramech Str 13 - je udáván se v gramech Str 21 - V moderních technologií Str 23 - Chemometrie …, neumím ale zázraky Str 23 - Chemometrie …, neumím ale zázraky Str 28 … niobem o koncentraci 100 l/l Str 37 tab 19 7Al Str 37 - tab 19 Str 38 tab 19 obsah Pd až 1,41 mg/l? Str 40 diskuse pod tab 20 – výsledky u [42] jsou v mg/l? Str 40 diskuse pod tab 20 – výsledky u [42] jsou v mg/l? Str 43 - výsledky z práce [54] nejsou v mg/l Str 60 odkaz [77] není výčet autorů Str 60 odkaz [77] není výčet autorů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139206