HEKRLOVÁ, V. Hyaluronové gely pro řízené uvolňování aktivních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Studentka Veronika Hekrlová byla při řešení velmi samostatná, aktivní a cílevědomá. Ve spolupráci s průmyslovým partnerem tak vznikla diplomová práce přinášející nové poznatky v oblasti hyaluronových hydrogelů s inkorporovanými aktivními složkami. Cíle práce byly dle mého názoru splněny. Navrhuji proto hodnocení stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smilek, Jiří

Diplomová práce studentky Bc. Veroniky Hekrlové je tematicky zaměřena na vysoce aktuální problematiku přípravy a charakterizace hydrogelovových systémů (zde na bázi hyaluronanu) určených pro řízené uvolňování aktivních složek. Práce je standardně členěna na teoretickou část věnující se představení řešené problematiky (obecně hydrogely, botnání), následně výpočtu velikosti ok, což považuji za jednu z nejpřínosnějších kapitol z hlediska teoretické části a poté mechanismu uvolňování aktivních složek. Součástí teoretické části je i současný stav řešené problematiky zaměřený na hydrogely jako nosiče aktivních látek a konkrétně pak na hyaluronové hydrogely s albuminem. Dle teoretické a rešeršní práce je zřejmé, že studentka prokázala výbornou orientaci v tématu své diplomové práce. V práci se vyskytuje několik formálních poměrně úsměvných nedostatků, což bohužel snižuje kvalitu jinak velmi zdařilé diplomové práce (např. str. 3 "odbotnání", str. 31 "rozbotnání", str. 32 "hydrofilní vs. hygrofilní", atd.). Dobrý pocit z práce bohužel také snižuje poněkud nižší kvalita tisku a obrázků, což je škoda. Bohužel také v některých případech nesedí číslování rovnic (např. na str. 36 se člověk těší, že si bude moci rovnicí 12 připomenout výpočet mesh size, aby záhy se "zklamáním" z rovnice 12 vyčetl 1. Fickův zákon). Nutno podotknout, že se jedná jen o drobnosti, ovšem i tyto drobnosti poněkud komplikují orientaci v textu. Experimentální část je kvalitně sepsána, zde nemám zásadnějších připomínek. Ve výsledkové a diskuzní části diplomové práce místy postrádám podrobnější diskuzi kvalitních experimentálních dat (např. detailnější diskuze k poklesu stupně nabotnání pro nejnižší koncentraci HyA). V amplitudových testech z reometru doporučuji uvádět viskoelastické moduly v log-log měřítku, pokud tak není učiněno jako zde (Obr. 12, str. 34), mají hodnoty ztrátového modulu nulovou (doslova) vypovídající hodnotu. V práci také není zmíněno, jak byla vypočítána LVO, jak byla z amplitudových testů získána velikost ok? Bc. Veronika Hekrlová vypracovala velmi kvalitní diplomovou práci s množstvím experimentálních dat, které byla schopna poměrně zdatně komentovat a diskutovat. Předložená diplomová práce splňuje veškeré požadavky na tento typ VŠKP. Práci hodnotím stupněm "B - velmi dobře" a po zodpovězení otázek doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Logické členění práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139239