VAVERKA, J. Mobilní aplikace pro systém monitorující optická vlákna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dejdar, Petr

Student vypracoval diplomovou práci na téma mobilní aplikace pro systém monitorující optická vlákna. Práce je dobře strukturovaná a využívá velké množství zdrojů. Občas se zde objevují chyby v podobě chybějících čárek a méně odborné výrazy. V rámci práce student vytvořil funkční mobilní aplikace pro Android a iOS mobilní operační systémy. Navíc vytvořil server pro posílání demonstračních dat do mobilní aplikace. Vzhledově jsou aplikace velice povedené. Student v průběhu řešení práce pracoval samostatně, byl iniciativní a pravidelně konzultoval postup řešení práce. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci známkou A/96.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Myška, Vojtěch

Student vypracoval diplomovou práci na téma mobilní aplikace pro systém monitorující optická vlákna. Z formálního hlediska je práce spíše na nižší úrovni. V práci se vyskytují gramatické chyby, neodborné výrazy a spousta chybějících čárek. Práci s odbornou literaturou hodnotím kladně. V rámci praktické části bylo cílem vyvinout mobilní aplikaci pro operační systémy iOS a Android. Tato část je zpracována velmi dobře. Student zadání splnil a hodnotím práci známkou A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 141378