RICHTER, D. Tvorba webové aplikace v PHP pro penetrační testování systému PrestaShop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Slunský, Tomáš

Student v rámci závěrečné práce splnil všechny body zadání. Při vypracování postupoval samostatně a iniciativně přinášel vlastní řešení a možná rozšíření. Teoretická i praktická část práce je na velmi dobré úrovní. Student v práci implementuje funkční webovou aplikaci, která může být použita pro testování bezpečnostních chyb systému PrestaShop v praxi. Práci hodnotím A - 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Člupek, Vlastimil

Bakalář Dominik Richter se ve své diplomové práci zabýval návrhem a implementací webové aplikace obsahující sadu pěti penetračních testů pro webové aplikace využívající open-source platformou PrestaShop. Webová aplikace je napsána v jazyku PHP s využitím open-source frameworku Laravel. Souběžně s aplikací bylo vyvinuto zabezpečené REST API. V rámci práce bylo vytvořeno testovací prostředí obsahující čtyři webové aplikace postavené na systému PrestaShop, každá v různé verzi s podporou různé verze jazyku PHP. Výsledky práce jsou přehledně prezentovány. Práce má standardní rozsah. Z formálního hlediska je práce na vysoké úrovni. Vytknout lze pouze, že student několikrát v práci používá spojovník namísto pomlčky. Práce s literaturou je na dobré úrovni, autor použil 42 zdrojů. Z odborného hlediska je práce na vysoké úrovni. Výsledky práce jsou využitelné např. pro majitele e-shopů postavených na platformě PrestaShop ke kontrole zabezpečení obchodu.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 141387