PACAL, S. Řízení reálného systému pomocí PLC s využitím automaticky generovaného kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirgl, Miroslav

Cílem diplomové práce pana Pacala bylo realizovat jednoduchou demonstrační úlohu řešící regulaci vybraného reálného systému za pomoci automaticky generovaného kódu pro PLC. Pro tyto účely měl diplomant využít fyzické zařízení – simulátor dynamických systémů. Vzhledem k nedostatkům stávajícího dostupného řešení bylo dílčím (a poměrně významným) cílem práce analyzovat tyto nedostatky a navrhnout a realizovat novou verzi této platformy. To zahrnovalo návrh obvodového zapojení, návrh DPS, osazení součástek a oživení. Výsledkem práce je tak plně funkční reálný systém, který byl dále využit pro simulaci řízeného systému. K tomuto účelu bude realizovaná platforma sloužit i v budoucnu v rámci vyučovaných kurzů v laboratoři průmyslové automatizace. Celkově tak byla práce poměrně komplexního charakteru. Diplomant přistoupil k řešení velmi svědomitě a zodpovědně, nastudoval si potřebnou problematiku, a samostatně zpracoval všechny body zadání práce. Konzultace, které byly vždy věcné, využíval v obvyklé míře. Po formální stránce je, dle mého názoru, práce na solidní úrovni. Celkový rozsah práce je 64 stran (od Úvodu po Závěr), využití literárních zdrojů je odpovídající zaměření diplomové práce. Celkově tak předložená práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Práci tudíž doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 92 b/A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Baštán, Ondřej

Cílem předložené práce bylo vytvořit novou verzi laboratorní platformy pro simulaci dynamických systémů a následně ověřit možnosti automatického generování kódu pro PLC z prostředí Matlab/Simulink. Zadání bylo komplexní, vyžadovalo znalosti z různých oblastí a řadí se k obtížnějším. Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni a prokazuje, že autor problematice nejen rozumí, ale umí informace s ní spojenou i efektivně prezentovat. Svým rozsahem je práce spíše nadprůměrná (63 stran od úvodu po závěr), přičemž se nedá říci, že by některé z kapitol sloužili pouze jako výplň. Literární zdroje využívá autor v odpovídajícím rozsahu. Práce je rozdělena na 3 dílčí části. V první kapitole se student zabývá teoretickým popisem jak identifikace a modelování dynamických systému tak nástroje Matlab PLC coder, který má být použit pro finální implementaci. V následující kapitole je popsána první generace platformy pro simulaci dynamických systémů, přičemž je provedena analýza jejích nedostatků. Na základě této analýzy je pak navržena koncepce nové generace platformy a její obvodové zapojení. Návrh analogového řešení jednotlivých dynamických členů je podložen výpočty. Nová generace platformy byla vyrobena, přičemž správnost návrhu byla ověřena prostřednictvím přechodových charakteristik jednotlivých dynamických členů a jejich porovnáním s teoretickými předpoklady (Str. 52 + přílohy). Třetí kapitola popisuje návrh demonstrační úlohy při využití nově vzniklé simulační platformy a programovatelného automatu S7/1500. Simulován byl dynamický model stejnosměrného motoru s permanentními magnety, pro který byl následně navrhován regulátor. Tento regulátor byl implementován na základě simulink modelu za použití nástrole PLC Coder, pomocí bloku PID Compact, a pomocí bloku PID Compact s automatickým laděním. Výsledná řešení byla porovnána na základě ITAE kritéria se simulovaným systémem v prostředí Matlab. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.4. Z práce je zřejmé, že student disponuje pokročilými znalostmi z oblastí dynamických systémů, návrhu elektroniky, návrhu embedded systémů a průmyslových řídicích systémů, což vypovídá o jeho nadprůměrných magisterských schopnostech. Proto práci hodnotím 98 b, A.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 142565