PRŮDEK, R. Funkční bezpečnost pro demonstrátor I4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaczmarczyk, Václav

Úkolem studenta v této práci bylo vypracovat pro demonstrátor Průmyslu 4.0 posouzení požadavků na funkční bezpečnost a implementace těchto požadavků. K tomu bylo nutno provést rešerši relevantních podkladů a norem. Z mého pohledu se jedná o téma spíše složitější, ve kterém je kladen velký důraz na práci s literaturou a musím říci, že student se ho chopil relativně správně, avšak pozdě. Kvůli nedostatku času práce vykazuje formální i odborné nedostatky. Po formální stránce je zřejmé, že práce byla psána ve spěchu – obsahuje mnoho chyb, hovorových či nevhodných výrazů, je nepřehledně formátována. Po odborné stránce by si práce zasloužila namátkou doplnění více relevantních informací o demonstrátoru, provedení a uvedení analýzy rizik. Praktická část práce – implementace navržených opatření, tedy změny mechanické konstrukce, elektrické zapojení a programové vybavení nejsou z velké části řešeny zatím vůbec. Mám-li hodnotit přístup studenta k vypracování, musím říci, že pracoval zodpovědně a cílevědomě, avšak práci si špatně rozvrhnul – během roku pracoval sporadicky a hlavní nápor napřel cca v posledních šesti týdnech před odevzdáním. To však u takto komplexního tématu zapříčinilo, že práce nemohla být včas dokončena. Hodnotím proto známkou 49 F.

Navrhovaná známka
F
Body
49

Posudek oponenta

Arm, Jakub

Student se v práci zabýval problematikou funkční bezpečnosti a navrhl opatření na některá rizika, což se odrazilo i ve vytvořeném elektro schématu. V prvním bodě zadání se student seznámil s problematikou funkční bezpečnosti na základní úrovni, přičemž si vypsal relevantní normy. Normy popisující proces posouzení rizik a ohodnocení jsou popsány více. Je docela zarážející, že student podle těchto předpisů v realizační části nepostupoval. Při analýze současného stavu se student zaměřil pouze na některé části stroje, přičemž neuvedl mezní parametry, provozní režimy, nedokumentoval analýzu pomocí doporučených metod a neprovedl odhad rizik. V bodě návrhu komponent student pouze vypsal komponenty a jejich vlastnosti bez jakýchkoliv číselných podkladů dokazujících vhodnost dané komponenty. Dále student provedl konstrukční návrh některých komponent a vytvořil dokumentaci elektrického zapojení spolu s přidanými komponenty. Ve schématu nejsou vyznačeny změny oproti stávajícímu zapojení a ani není přiložen seznam komponentů. Bod zadání číslo 5 není vůbec splněn. Bod číslo 6 také není uspokojivě splněn z výše uvedených důvodů. Teoretická část práce je popsána uspokojivě a autor se musel zorientovat v rozsáhlé problematice, přičemž si našel relevantní literaturu. Avšak v části realizace se autor omezil na několik problémů a nedokumentoval proces analýzy rizik. Prezentační úroveň ukazuje na sepisování práce ve spěchu, protože obsahuje enormní množství překlepů a gramatických hrubek. Rozsah textové části od úvodu po závěr také nenasvědčuje tomu, že student věnoval práci dostatečné množství času. Po formální stránce práce neobsahuje nedostatky. Vzhledem k závažnosti uvedených výtek hodnotím práci stupněm F (40 b.).

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 142250