KALÁS, J. Návrh logistické koncepce ve skladovací hale výrobního podniku k zabezpečení činností montážních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla diskutovaná na úrovni průmyslové praxe i konzultacemi s vedoucím práce po celý závěrečný rok magisterského studia. Rychle byly zpracovány získané poznatky přeneseny do dalšího kroku řešení, což dokazují podmínky realizace v konkrétním podniku. Při vlastní obhajobě by bylo vhodné, aby diplomant přednesl svůj názor na další kroky uplatnění změn v logistické koncepci vzhledem k automatizaci a sběru dal z prováděných činností procesu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Splnění hlavního cíle logistického zabezpečení výrobního procesu, konkrétně montáže, byl splněn na základě měření ztrátových časů, což bylo součástí dílčích cílů. Dílčí cíle byly nezbytné pro splnění hlavního cíle
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Kroky řešení dokumentují znalost prostředí realizace zásobování montáže potřebnými komponentami pro splnění výrobních úkolů. Současně také byla nutná teorie chronometráže pro měření potřebného času k provedení jednotlivých výkonů ve skladu.Výsledky metod jsou použité v návrhu řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Prováděná měření času pracovníků ve skladě, pro plynulé zabezpečení výrobních úkolů v montáži, jsou využity pro návrh řešení s tím, že byly vzaty v úvahu i rizika realizace návrhu.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy na změny distribuční činnosti mezi skladem a montáži vedou k prokazatelné úspoře času montážní linky i času pracovníků ve skladu. Po realizaci nákupu prostředků pro vychystávání dojde k navýšení produktivity práce v obou oblast logistické koncepce
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Sled postupu zpracování vykazuje dobrou znalost teoretických přístupů a jejich využití při praktické realizovatelnosti. Použitá odborná terminologie je vhodně zakomponovaná do předloženého řešení. Je však třeba poukázat na některé formální náležitosti předložené práce např. tabulky rozdělené do dvou stran.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována se zdroji, které bylo nutno rozšířit i samostanou prací s literárními zdroji včetně jejich získání. Oblast měření času činností v procesním řízení v průmyslové praxi nebývá často publikovaná. Zpracování vykazuje znalost práce s citacemi i ochranou duševního vlastnictví autorů.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maruša, Rastislav

Diplomová práca pramení z reálnej praxe, ktorá je v práci predstavená a riadne spracovaná. Na základe analýz podporených dobre spracovanou teóriou študent dospel k návrhom, ktoré majú reálny potenciál uplatnenia v praxi. Práca je prehľadná, zrozumiteľná a má logickú štruktúru. Cieľ práce bol splnený a prácu jednoznačne odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 141051