JONÁŠOVÁ, S. Studium kvality povrchových vod v oblasti Ivančic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Komendová, Renata

Studentka Simona Jonášová splnila zadání své bakalářské práce s názvem "Studium kvality povrchových vod v oblasti Ivančic". Téma bakalářské práce si studentka navrhla sama, s ohledem na zjištění stavu životního prostředí v blízkosti jejího bydliště. Impulzem byla zkušenost se znečištěním místních toků, kde často dochází k havarijním událostem a úhynu vodních živočichů. Studentka po celou dobu pracovala velice iniciativně a naprosto samostatně. Získala celou řadu praktických zkušeností se vzorkováním, s přípravou vzorků k analýze a také s různými instrumentálními analytickými technikami, jejichž ovládání si velice rychle osvojila. Získané výsledky přehledně interpretovala a diskutovala a vyvodila patřičné závěry. Během celé práce se mnou pravidelně konzultovala jak poznatky ze zpracovené literární rešerše, tak naměřená data. Sama navrhovala postupy řešení i způsoby vyhodnocení a interpretaci dat. Pro její celkový přístup a kvalitu odvedené práce ji hodnotím stupněm A/výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezáčová, Veronika

Studentka Simona Jonášová předkládá svou bakalářskou práci (BP) s názvem „Studium kvality povrchových vod v oblasti Ivančic“. Tato BP má celkem 65 stran. Již v „Úvodu“ je patrná určitá zainteresovanost pro toto téma. Teoretický část shrnuje na 22 stranách v logickém sledu informace o povrchových vodách, sledovaných parametrech a využitých metodách. „Experimentální část“ obsahuje mj. i kapitoly týkající se vzorkování, předúpravy vody i sedimentů a postupy a parametry metod. Kapitola „Výsledky a diskuze“ přináší získané výsledky, které jsou zpracovány také graficky. Jednotlivé odstavce „Závěru“ přehledně sumarizují především praktickou část BP. Součástí bakalářské práce je také seznam literatury se 74 odkazy, seznam zkratek a přílohy. V rámci předkládané BP byla vykonány analýza 20 vzorků říční vody a 8 vzorků sedimentů ze 4 odběrových míst. Bylo různými metodami stanoveno 20 parametrů charakterizující kvalitu vody a po rozkladu v sedimentech sedm rizikových prvků. Díky rozsahu této práce, náplni, dosaženým výsledkům, jakož i minimu formálních nedostatků aj. doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 138358