ŠRÁMEK, M. Návrh orovnávacího vřetene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem orovnávacího vřetene. Autor v návaznosti na úvodní teoretickou část práce a rešerši provádí návrh variant ze kterých volí optimální řešení. Toto je dále vhodně rozpracováno a doplněno patřičnými výpočty. Předložená práce je velmi kvalitně zpracována a to jak po obsahové stránce, tak si grafické a stylistické. Rovněž je nutné upozornit na kvalitu zpracování 3D modelu a výrobní dokumentace. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem orovnávacího vřetene. Teoretická část je dobře zpracována a rozumně rozdělena. Jsou zde popsány jak principy orovnávání brusných kotoučů, tak i nosčů a ororvnávacích vřeten. V praktické části si autor po stanovení klíčových parametrů a návrhu tří variant vybírá jednu, kterou vypracuje. Tato varianta je konstrukčně zpracována a jsou zde i nezbytné výpočty. Vzhledem k tomu, že je to bakalářská práce, tak je zpracována na vyskové úrovni. Je to určitě i díky tomu, že práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Strojmotiv - tím nechci nijak shazovat autora práce. K práci nemám žádné výhrady a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 137211