KUKRLE, D. Aktivní řízení proudění při obtékání válce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student se ve své práci zabýval možností aktivního řízení vířivého proudění za typickým příkladem špatně obtékaného tělesa – válcem. Jedná se o problematiku velmi aktuální, v současné době probíhají první realizace aktivního řízení v oblasti letectví a automobilové techniky. Student prezentuje zdařilou rešerši problematiky a různé způsoby aktivního řízení. V praktické části diplomové práce se zaměřuje na řízení pomocí vefukování nebo odsávání časově konstantním proudem tekutiny. Práce je realizována pomocí výpočtového modelování v programu ANSYS Fluent s využitím uživatelských funkcí (UDF). Na závěr se pak zabýval nalezením optimálních hodnot rychlosti, průměru a polohy řídících paprsků pro maximální potlačení amplitud vztlakového součinitele. Student pracoval aktivně a zodpovědně, předložil kvalitní práci, po jejímž obhájení doporučuji udělení titulu Ing.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Urban, Ondřej

Diplomová práce se zabývá zajímavým tématem: hledání aktivních způsobů zmírnění dynamického namáhání válečku způsobovaného Kármánovou vírovou stezkou. Na úvod je provedena stručná rešerše metod publikovaných v literatuře. Připomínky mám pouze k horší srozumitelnosti popisu odtržení mezní vrstvy a chybným odkazům na literaturu. Jedním z nich je odkaz u obr. 4.3, kde má správně být [19]. Pikantní je, že jde o článek z impaktovaného časopisu (IF > 2) od čínských autorů, kteří tento obrázek převzali z jiného článku, citovaného v této práci pod číslem [7]. Oproti původnímu článku ale do obrázku vyznačili opačný směr proudění a opačný smysl rotace válečků, pomocí kterých bylo proudění řízeno. Taková úprava (navíc bez výslovného uvedení této skutečnosti) ale není přípustná, proudnice v obrázku pak nové situaci obecně neodpovídají a je s podivem, že to prošlo recenzí před publikací v samotném časopisu a uniklo to i pozornosti autora a jeho vedoucího. Nejvíce času a úsilí bylo věnováno hledání metod aktivního řízení pomocí CFD. Bylo provedeno a vyhodnoceno mnoho různých variant a jsou uvedeny průběhy součinitelů vztlaku a odporu a vizualizace proudových polí. Z nejasného důvodu ovšem v přílohách některé vizualizace chybí. Průvodní text je na velmi dobré úrovni, pravopisných, typografických a logických nedostatků není příliš. Po technické stránce chybí vysvětlení, jak byl počítán součinitel epsilon vyjadřující energetickou náročnost v případech, kdy řízení bylo v čase proměnné. Vyzdvihnout je třeba ochotu autora zapojit se do aktivit zaměřených na využití strojového učení. V práci pak navrhl i metody založené na zpětné vazbě, které následně realizoval a odladil pomocí dodaného softwaru. Jde o první pokusy s nadějnými výsledky, kde se stále nabízí prostor pro zlepšení. Díky tomu je práce velmi cenná pro další výzkum, a proto ji s radostí doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení navrhuji hodnotit ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143029