TINKA, P. Optimální řízení světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kůdela, Jakub

Student se v práci zabýval návrhem řízení světelné křižovatky. V práci nejprve popisuje základní pojmy potřebné k zavedení tématiky a provádí rešerši používaných přístupů pro optimalizaci světelných křižovatek. V aplikační části si pak vybral konkrétní křižovatku, kterou namodeloval v simulačním nástroji SUMO. Data ohledně provozu experimentálně naměřil. Následně implementoval několik optimalizačních algoritmů a provedl jejich srovnání pro dva typy provozu. Student zvládnul tématiku výborně, postupoval extrémně samostatně. Práce je dobře členěná, čtivá, jen s malým množstvím překlepů nebo chyb. Použité metody a výsledky jsou adekvátní a aplikovatelné. Jedinou výtku mám k grafické/stylistické úpravě: tabulka 8 má heteregenní řádkování, diagram na obrázku 12 není kompletní, a několik obrázků by si zasloužilo lepší rozlišení, atp. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoustek, Petr

Tématem předložená práce je optimální řízení světelné křižovatky. V teoretické části autor nejprve popisuje způsoby řízení světelné křižovatky a dále způsoby optimalizace jejího řízení. Praktická část se věnuje popisu vytváření modelu reálné křižovatky nacházející se v Olomouci a použitých software nástrojů. Autor popisuje metody pro optimalizaci časování semaforů, zvolené metody jsou genetický algoritmus a metody Powellova a Nelder-Meadova. Následně byla provedena simulace pomocí sw. SUMO a implementovaných optimalizačních metod, a to jak pro dopravní špičku, tak i běžný provoz. Praktickou část uzavírá zhodnocení získaných výsledků. Práce je přehledně členěná a dobře čtivá, obsahuje minimum překlepů, lze pouze vytknout stejný graf na Obr. 27 a Obr. 28. Celkově se autor s touto složitou problematikou vyrovnal úspěšně a stanovené cíle práce splnil. Proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140075