BALÁŽ, D. Měření a monitorování optických vláknových infrastruktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Student Dominik Baláž se ve své bakalářské práci věnuje problematice měření a monitorování parametrů fyzické vrstvy optických tras. Předložená práce splňuje cíle v plném rozsahu. Po obsahové stránce je práce na podprůměrné úrovni. Některé relevantní témata jsou zmíněna jen okrajově a naopak tématům, která nejsou relevantní k práci je věnována větší pozornost. Formální zpracování je rovněž podprůměrné, jelikož se v práci objevuje řada nepřesností, překlepů a typografických chyb. Student průběžně konzultoval dílčí postupy, řešení a výsledky. V rámci praktické části provedl student ověření vybraných dostupných metod měření. Detailnější interpretace výsledků a jejich diskuze nicméně v práci chybí. Celkově přístup studenta k praktické části nebyl příliš samostatný. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům, doporučuji práci k obhajobě s hodnocením D, 68 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Tomašov, Adrián

Práca sa zaoberá vyhodnotením dát z rôznych optických senzorov a optických senzorov pre analýzu infraštruktúry. Teoretický úvod práca zaberá mnoho tém, ktoré mi rozsahom aj obsahom prídu nad rámec práce a na samotný praktický výstup je venovaných len pár strán. Jazyková úroveň je dobrá, avšak práca obsahuje viaceré typografické nezrovnalosti. Veľká časť rozsiahleho teoretického čerpá z jednej knihy. Výslekdy práce budú využité vo výuke optických sietí pre demonštráciu merania útlmu pri makroohyboch. Po zvážení všetkých aspektov práce udeľujem 66 bodov.

Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 141232