ZATLOUKAL, Z. Zabezpečení energetického polygonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bohačík, Antonín

Bakalářská práce je rozdělena do jednotlivých kapitol logicky a přehledně. Práce se svými 96 stranami odpovídá nadprůměrné práci. Samotné zpracování je na vysoké úrovni. Co se týče gramatických, typografických či jiných formálních chyb, ty se v práci vyskytují pouze ojediněle. Při vypracování práce byl student aktivní a pravidelně konzultoval dosažené výsledky, vzniklé problémy, či případné nejasnosti. V praktické části práce student realizoval zabezpečenou TLS komunikaci standardu IEC 60870 dle normy ČSN EN 62351. Dále student demonstroval 3 způsoby možného útoku na vytvořenou komunikaci. V neposlední řadě došlo k úpravě ovládacího rozhraní polygonu, do kterého byly přidány nové funkce spojené s ovládáním polygonu a se samotnou bezpečností tohoto rozhraní. Zadání práce považuji za splněné v plném rozsahu a navrhuji hodnocení A/93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Předložená bakalářská práce je se svými 96 stranami včetně příloh logicky členěna. Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovní, kde v teoretické části autor podrobně popisuje problematiku průmyslové komunikace dle standardů IEC 60870 a IEC 61850, včetně jejich zabezpečení pomocí protokolu TLS. V praktické části autor implementoval protokol TLS ve verzi 1.1 do existujícího energetického polygonu dle standardu IEC 62351 a následně provedl sadu bezpečnostních testování. Mezi nedostatky považuji implementaci starší verze TLSv1.1 i přes to, že použitá knihovna mbedtls-2.6.0 novější verzi TLSv1.3 obsahuje. Po formální a jazykové stránce je práce na dobré úrovni. Typografické chyby jsou zastoupeny v minimální míře, ale v některých místech se autor nepřesně nebo neodborně vyjadřuje (např. kapitoly 5.4.1 nebo 5.4.2). V literatuře je uvedeno celkem 27 zdrojů, které se zaměřují na danou problematiku. Na základě zadání, vypracované práce a přes výše uvedené nedostatky navrhuji práci k obhajobě s hodnocením B/88 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 141350