RŮČKA, J. Design městského elektrokola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Z předložené práce je patrné, že v řešené problematice se autor s osobním zájmem velmi dobře orientuje a důkazem toho je pečlivé zpracování projektu z pohledu funkčních, technologických a provozních kritérií. Technické a do jisté míry i vizuální řešení elektrokola se odvíjí od použití hnacího ústrojí inspirovaného konceptem CeramidSpeed. I díky tomu působí tvarové řešení, (pro celkový design dominantní) rámu kola i s vtipně integrovaným úložným prostorem velmi kompaktním a vyváženým dojmem. Oceňuji také péči, kterou věnoval diplomant technickému a vizuálnímu zpracování všech podstatných detailů návrhu a celkové, velmi kultivované barevné řešení. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu městského elektrokola.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Surman, Martin

Bc. Jakub Růčka se ve své diplomové práci věnuje designu elektrokola určeného pro přepravu osob v městském prostředí. Úvod diplomové práce je zaměřen na subjektivně vybranou současnou produkci městských elektrokol, jejich technické parametry a jednotlivé funkční komponenty. Následně jsou definovány projektové cíle a představeny celkem tři variantní studie designu, reprezentující genezi finálního řešení. Výsledný designérský návrh městského elektrokola působí současně a vcelku kultivovaně. Z konstrukčního hlediska mám výhrady k technickému řešení uchycení sedlové trubky v karbonové části rámu, která bude vzhledem ke své délce v dolní části extrémně namáhána na páku. Podobnou obavu mám stran pevnostních parametrů zadní vidlice, která bude kvůli odvážně navržené konstrukci a absenci jejího odpružení rovněž značně namáhána na páku a torzi. Z ergonomického hlediska mám pochybnosti o vhodnosti tvarování rukojetí řídítek, které neodpovídá fyziologii ruky, což bude mít za následek snížení bezpečnosti a uživatelského komfortu zejména při delší jízdě. Diskutabilní je také zvolené tvarosloví sedla, jehož ostré hrany a subtilnost polstrování příliš nepřispívají k celkovému pohodlí. Uživatelský komfort rovněž snižuje nemožnost individuálního nastavení sklonu sedla a nejasné technické řešení jeho výškové aretace. Drobnou výtku mám k absenci brzdových třmenů a způsobu vedení bovdenů, k volbě nezakrytovaného hnacího ústrojí s kardanem se zbytečně vysokým počtem převodů, jako problematické vnímám rovněž nepřesvědčivé uchycení zadního blatníku, které pravděpodobně nezajistí jeho stabilitu při jízdě. Další poznámku mám k nevhodně tvarově navrženému a nedostatečně dimenzovanému úložnému prostoru integrovanému do rámu. Je otázkou, zda by městské elektrokolo, které budou lidé využívat ke své přepravě do školy, zaměstnání nebo na nákupy, nemělo být alternativně vybaveno nosičem pro přepravu objemnějších předmětů. Celkově se domnívám, že autor ve snaze o maximální produktovou inovaci zvolil při návrhu jednotlivých komponentů elektrokola finančně extrémně náročné technické a technologické postupy, které podstatně redukují cílovou skupinu potencionálních uživatelů na skutečně ty nejmovitější, u kterých ovšem zdaleka není jisté, zda budou do zaměstnání a na nákupy ochotni jezdit právě na kole. Na předložené práci oceňuji zejména výběr aktuálního tématu a snahu o inovativní řešení zvoleného dopravního prostředku. Diplomová práce Bc. Jakuba Růčky je, i přes výše uvedené výhrady, koncipována logicky a přehledně, svým rozsahem naplňuje definované požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140283