RADVANOVÁ, T. Kontrola nešetrného zahřívání medů pomocí technik HPLC a MAS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Zadání práce bylo splněno. Studentka během řešení své bakalářské práce prokázala, že se umí pohybovat v analytické laboratoři a že dokáže pracovat s instrumentální technikou. Studentka řešení práce věnovala maximální úsilí a pravidelně výsledky své práce konzultovala s vedoucím. Výsledky které studentka získala mohou být využity pro zavedení nové metody v laboratoři. Během zpracování výsledků práce studentka prokázala, že umí vytvořit odborný text a kriticky se zamyslet nad získanými výsledky. Práce studentky Terezy Radvanové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Jako vedoucí hodnotím předloženou bakalářskou práci studentky celkově známkou A, tj. výborně a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Punčochářová, Lenka

Studentka Radvanová se ve své práci zabývala stanovením aktivity diastázy a HMF jako indikátory nešetrného zahřívání medů. Práce má standardní rozsah a je logicky členěná. Z hlediska formální úrovně je práce velice zdařilá. V práci se však vyskytuje větší počet gramatických chyb nebo nevhodných slovních obratů. Studentka použila 65 literárních zdrojů, z nichž některé nebyly v textu správně citovány nebo na ně v textu chybí odkaz. Výsledky jsou prezentovány v přehledných tabulkách či grafech. Pouze obrázek č. 8, na kterém je zobrazena kalibrační křivka HMF, bych zařadila spíše do experimentální části. Výsledky experimentů jsou diskutovány poměrně stručně a obecně. V závěru by bylo vhodné zhodnotit kvalitu vzorků medů z hlediska obsahu stanovovaných parametrů. K práci mám dále tyto připomínky: – na str. 10 v tabulce č. 3 chybí vysvětlivky – na str. 11 v tabulce č. 4 došlo k záměně celkových cukrů a obsahu vody – na str. 14 kapitola 2.3.9 Minerály – nejedná se o minerály, ale o minerální složky Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků A
Využití literatury a její citace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139249