GRMELA, P. Mikropohon s lineárním piezomotorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláčný, Josef

Téma této práce je svým obsahem poněkud nekonvenční, neboť otázka piezomotorů a jejich aplikací je dosud v technické veřejnosti nepříliš frekventovaná.Řešitel pro splěnění svého úkolu měl k dispozici dostupné laboratorní zařízení, které svými parametry není plně v souladu s požadavky na testování miniaturního provedení lineárního motorku. Cíl práce byl splněn, jednotlivé kapitoly jsou řazeny v logickém sledu s vyvážeností teoretické i experimentální části. Celá práce je kvalitně zpracovaná, jak po formální tak i odborné stránce a svědčí o bakalářských schopnostech řešitele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Vrba, Jaromír

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou piezomotorů. Velkou část věnuje autor obecné problematice tohoto typu mikropohonu. Za jádro práce je třeba považovat návrh sestavy laboratorního vzorku s lineárním piezomotorem typu PIEZOWAWE, jeho uvedením do činnosti a naměřením některých požadovaných vlastností. Práce je zpracována pečlivě. Jsem přesvědčen, že zadání bylo splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 12936