SKOTÁKOVÁ, A. Návrh marketingové komunikace pro vybranou společnost vstupující na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingové komunikace společnosti usilující o vstup na rakouský trh. Autorka se v práci snažila prokázat schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Návrhová část obsahuje praktické návrhy marketingové komunikace, jak v oline formátě, tak i offline. Návrhy jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci, ale některé oblasti mohly být detailněji zpracovány. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1. Jakého konkrétního influencera byste společnosti poradila oslovit a který z veletrhu by byl nejvhodnější, a proč? 2. Celkové náklady na uvedené návrhy marketingové komunikace uvádíte pro 1. rok ve výši 238 709,56 Kč. Je to pro společnost přijatelné? Pokud ne, co s návrhů vnímáte jako prioritní?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Stanovený cíl práce týkající se navržení vhodné markentingové komunikace byl naplněn. Ale prokázání přínosu cílů k oslovení zákazníků a uvedením značky do podvědomí by mělo být lépe v závěru návrhové části prokázáno.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Autorka zvolila vzhledem k tématu práce odpovídající postup a adekvátní metody. Nicméně některé analýzy mohly být mnohem detailnější, např. anal. stávající konkurence, odběratelů nebo marketingové komunikace. Ale oceňuji snahu o shrnutí každé dílčí analýzy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků D Návrhy víceméně vycházejí z provedených analýz, ale bylo by vhodnější je seřadit dle teoretického vymezení nástrojů market. komunikace, viz kap. 1.6. nebo dle priority jejich realizace. Návrhy mohly být místy detailněji zpracovány, např. influencer marketing (koho oslovit), svatební veletrh (který vybrat), oblast fin. přínosů. Chybí i uvedení zodpovědných osob/realizátora aktivit (tím se pravděpodobně zvednou i mzdové náklady) a detailnější analýza rizik a jejich následná eliminace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce využívá standardního členění do kapitol. Kapitola Cíle a metodika měla být již číslována. Oblast segmentace by bylo vhodnější uvést až před market. mix. Informace uvedené v Kap. 2.2.1 a 2.2.2 nejsou segmentací. Autorka někde pracuje s pojmem komunikační mix a někde s marketingovou komunikací, což může být matoucí.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány. Práce byla ověřena systémem Theses.cz.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Krbečková, Vendula

Diplomová práce je přehledná a vhodně koncipovaná. Stanovený cíl práce navrhnout vhodnou formu marketingové komunikace při expanzi na zahraniční trh byl splněn. Práci, mimo drobné gramatické chyby, hodnotím velice kladně a to nejen pro její celkový vzhled, důkladně zpracované grafické návrhy či praktickou využitelnost. Oceňuji také zohlednění aktuálních trendů a politické situace v analytické části práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 141600